Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe dot. zadania pn: wykonanie szacunkowej wyceny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ciasna

Wójt Gminy Ciasna zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro netto, w oparciu o art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn: wykonanie szacunkowej wyceny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ciasna.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje wykonanie szacunkowej wyceny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ciasna wymienionej w załączniku nr 1 (Zadanie nr 1), do niniejszego zaproszenia.

Szacunkowa wycena powinna obejmować wskazaniem cenę rynkową.

Termin składania ofert upływa w dniu 18.06.2018r. 

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu: Udzielenie schronienia osobom z terenu gminy Ciasna w przypadku zagrożenia bezdomnością, poprzez zapewnienie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych

Rodzaj zadania: Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans społecznych tych rodzin.

Przedsięwzięciem realizowanym w ramach zadania jest udzielenie schronienia osobom z terenu gminy Ciasna, w przypadku zagrożenia bezdomnością, poprzez zapewnienie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych.

Termin realizacji zadania ustala się od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Załączniki:

 

Oferty należy przesłać lub złożyć osobiście w biurze Nr 5 do dnia 29.12.2017 roku do godz. 14.30Zaproszenie do składania ofert. Przygotowanie i dostawa gorących posiłków dla uprawnionych dzieci w przedszkolach i uczniów w szkołach na terenie gminy Ciasna

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa 6264 (przy założeniu 90% frekwencji uprawnionych dzieci i uczniów) gorących, dwudaniowych posiłków z napojem dla około 40 uprawnionych dzieci i uczniów (liczba ta może być mniejsza lub większa w zależności od liczby osób uprawnionych) do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Ciasna.

Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 02.01.2018 r. do 21.12.2018 r.

Załączniki:
 Zapytanie dożywnianie 2018

 Załączniki w wersji edytowalnej

Oferty należy składać do dnia 01.12.2017 r. do godz. 13:00 

Zaproszenie do złożenia oferty: Dokumentacja pn. Rewitalizacja pałacu w Sierakowie Śląskimi jego otoczenia poprzez remont i adaptację budynku pałacu na centrum artystyczno-kulturalne z częścią biurową i mieszkalną

Gmina Ciasna zaprasza do składania pisemnych ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest Dokumentacja pn. Rewitalizacja pałacu w Sierakowie Śląskimi jego otoczenia poprzez remont i adaptację budynku pałacu na centrum artystyczno-kulturalne z częścią biurową i mieszkalną.

Termin wykonania zamówienia do 25.10.2017 r.

Oferty należy składać do dnia 7.08.2017 roku do godz. 12:00

 

Załączniki:

 Treść ogłoszenia [1.33 MB]

 Zaproszenie do złożenia oferty: „Udzielenie schronienia osobom z terenu gminy Ciasna w przypadku zagrożenia bezdomnością, poprzez zapewnienie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych.”

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z poźn. zm.) o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 8 Pzp, w związku z art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), którego przedmiotem jest: „Udzielenie schronienia osobom z terenu gminy Ciasna w przypadku zagrożenia bezdomnością, poprzez zapewnienie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych.”

Zamawiającym jest Gmina Ciasna Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej reprezentowany przez Dyrektora – Margotę Kichman.

Rodzaj zadania: Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans społecznych tych rodzin.

Przedsięwzięciem realizowanym w ramach zadania jest udzielenie schronienia osobom z terenu gminy Ciasna, w przypadku zagrożenia bezdomnością, poprzez zapewnienie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych.

 

 

Oferty należy składać do dnia 19.04.2017 roku do godz. 14.30 

 Zaproszenie do złożenia oferty: Usługi w zakresie szacowania nieruchomości


Gmina Ciasna zaprasza do składania pisemnych ofert w postępowaniu, którego przedmiotem są: Usługi w zakresie szacowania nieruchomości.

Zamówienie będzie udzielane w częściach z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących  zadań:

 

Zadanie Nr 1 -   Wycena nieruchomości gruntowych celem sprzedaży prawa własności na  rzecz użytkowników wieczystych lub przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  wraz z jednorazową aktualizacją lub potwierdzeniem aktualności  operatu.

Zadanie Nr 2 -   Wycena nieruchomości gruntowych przeznaczonych do  sprzedaży lub nabycia  wraz z jednorazową aktualizacją lub potwierdzeniem aktualności operatu.

Zadanie Nr 3 -   Wycena  lokali mieszkalnych i użytkowych przeznaczonych do zbycia wraz z jednorazową aktualizacją lub potwierdzeniem aktualności operatu.

Zadanie Nr 4 -   Wycena nieruchomości gruntowych celem ustalenia odszkodowania za przejętą drogę wraz z jednorazową aktualizacją lub potwierdzeniem aktualności operatu.

Zadanie Nr 5 -    Wycena nieruchomości gruntowych, w celu ustalenia opłat adiacenckich  z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału geodezyjnego  wraz z jednorazową aktualizacją lub potwierdzeniem aktualności operatu.

Zadanie Nr 6 -   Wycena nieruchomości gruntowych, w celu ustalenia wysokości opłaty planistycznej wraz z jednorazową aktualizacją lub potwierdzeniem aktualności operatu.

 

Oferty należy składać do dnia 27.01.2017r. do godz. 13:00

 Zaproszenie do składania ofert. Przygotowanie i dostawa gorących posiłków dla uprawnionych dzieci w przedszkolach i uczniów w szkołach na terenie gminy Ciasna


Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa gorących, dwudaniowych posiłków z napojem dla około 50 uprawnionych dzieci i uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Ciasna.

Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 02.01.2017r. do 29.12.2017r.

 

 

Oferty należy składać do dnia 02.12.2016r. do godz. 15:00


 

 

Zaproszenie do złożenia oferty dla zadania: Wykonanie przeglądów budowlanych

 

 

Oferty należy składać do dnia 25.10.2016 roku, do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego


 

Zaproszenie do złożenia oferty.

Wybór wykonawcy zadania: Dokumentacja pn. Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej.

Rodzaj zamówienia: Usługi Wybór wykonawcy zadania: Dokumentacja pn. Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej. Dokumentacja techniczna projektowo-kosztorysowa obejmuje: projekt budowlany w 4 egz. oraz w wersji elektronicznej w pliku pdf na nośniku CD wraz z opiniami i uzgodnieniami wymaganymi odrębnymi przepisami w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę , lub zgłoszenia wykonania robót , a także zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, projekt wykonawczy w 4 egz. oraz w wersji elektronicznej w pliku pdf na nośniku CD, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w 4 egz. oraz w wersji elektronicznej w pliku pdf na nośniku CD, kosztorys inwestorski w 4 egz. oraz w wersji elektronicznej w jednym pliku pdf , ath, xml, na nośniku CD, przedmiar robót w 4 egz. oraz w wersji elektronicznej w jednym pliku pdf na nośniku CD, ath, xml, wykonanie inwentaryzacji techniczno-budowlanej dla potrzeb w/w opracowań w zakresie niezbędnym do uzyskania uzgodnień , pozwoleń, lub zgłoszeń robót , operat wodno – prawny z pozwoleniem wodno – prawnym. Przedmiot zamówienia obejmuje również przeniesienie praw autorskich do opracowanej przez wykonawcę dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań na zamawiającego oraz udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na ewentualne zapytania skierowane przez oferentów w prowadzonym postępowaniu przetargowym na roboty budowlane.


Oferty należy składać do dnia 03.10.2016 roku, do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego

 Zaproszenie do złożenia oferty. Wykonanie i dostawa przezroczystych urn wyborczych wraz z zestawem plomb dla Gminy Ciasna


Zamawiający - Gmina Ciasna z siedzibą przy ul. Nowej 1a, 42-793 Ciasna, zaprasza Wykonawców do złożenia oferty cenowej na:

 

Wykonanie i dostawę przezroczystych urn wyborczych wraz z zestawem plomb dla Gminy Ciasna

 

1.Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie i dostawa do siedziby zamawiającego 6 sztuk następujących przezroczystych urn wyborczych wraz z zestawem plomb :

 

- 2 urny wyborcza dla obwodu głosowania do 750 wyborców, w tym dla obwodu, w

    którym lokal wyborczy dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych,

    w zestawie po 4 plomby dla każdej urny,

-    2 urny wyborcze dla obwodów głosowania powyżej 750 wyborców;

   w zestawie po 4 plomby dla każdej urny,

 

-    2 urny wyborcze dla glosowania dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

    powyżej 750 wyborców; w zestawie po 4 plomby dla każdej urny,

 

Dostarczone urny muszą odpowiadać wymaganiom, spełniać warunki i być zgodne ze wzorami określonymi w załącznikach do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wzorów urn wyborczych (M.P. poz. 312) z uwzględnieniem uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2016r. zmieniającej uchwałę w sprawie wzorów urn wyborczych (M.P. Poz.398).


ciąg dalszy w załączniku


Załączniki:

 

 Pełna treść zapytania [59 KB]

formularz_oferty.doc [42 KB]

wzor_umowy.docx [15.38 KB]

Wybór Wykonawcy [11.46 KB]

 

Termin składania ofert 15.07.2016r. godz. 12:00 

Zaproszenie do złożenia oferty. Usługi w zakresie szacowania nieruchomości.

 

Gmina Ciasna zaprasza do składania pisemnych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej na podstawie art. 4 ust. 8 Pzp, którego przedmiotem są: Usługi w zakresie szacowania nieruchomości.

Zamówienie będzie udzielane w częściach z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania.

 

Termin składania ofert 2.02.2016r. godz. 12:00


 

Zaproszenie do składania ofert. Przygotowanie i dostawa gorących posiłków dla uprawnionych dzieci w przedszkolach i uczniów w szkołach na terenie gminy Ciasna

 


Załączniki

 


Oferty należy składać do 10.12.2015 do godz. 15:00


 


 

Wójt Gminy Ciasna prosi o przedstawienie oferty cenowej zakupu sprzętu i oprogramowania na potrzeby systemu archiwizacji danych w tutejszym Urzędzie.

System archiwizacji oparty ma być na oprogramowaniu Ferro Backup System.
Na całość oferty powinno złożyć się:

  1. Oprogramowanie Ferro Backup System 4
  2. Serwer
  3. UPS 

Szczegóły poniżej.

Oferty należy składać do dnia 3 września 2015 r. do godz. 12:00.

Zapytanie ofertowe 

Gmina Ciasna zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. Zakup wysięgników do opraw LED typu AMPERA wraz z osprzętem.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego - Urząd Gminy Ciasna, ul. Nowa 1a, Ciasna - do dnia 25 listopada 2014 r. do godz. 12:00.
Termin wykonania zamówienia - 3 grudnia 2014 r.

 

Załączniki:

Treść zapytania oraz formularz ofertowy [32.88 KB]

 Zaproszenie do złożenia oferty. Przygotowanie i dostawa gorących posiłków dla uprawnionych dzieci w przedszkolach i uczniów w szkołach na terenie gminy Ciasna.

Treść zapytania ofertowego

Załączniki w wersji edytowalnej

Data zamieszczenia: 07.11.2014 r., Termin składania ofert: 21.11.2014 r.


 

Zaproszenie do złożenia oferty. Przedmiotem zamówienia jest złożenie oferty na objęcie stanowiska prowadzącego terapię pedagogiczną w projekcie „Rozwój daje radość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od 25.11.2013 r. do 30.06.2015 r..

Załączniki:

Treść zaproszenia [53.54 KB]
Wzór oferty [12.5 KB]

Data zamieszczenia: 14.11.2013r, Termin składania ofert: 22.11.2013 r.


 

Zaproszenie do złożenia oferty. Przedmiotem zamówienia jest złożenie oferty na objęcie stanowiska psychologa do prowadzenia treningu umiejętności społecznych oraz do prowadzenia zajęć na temat „Moje mocne strony” w projekcie „Rozwój daje radość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od 25.11.2013 r. do 30.06.2015 r..

Załączniki:

Treść zaproszenia [54.1 KB]
Wzór oferty [12.5 KB]

Data zamieszczenia: 14.11.2013r, Termin składania ofert: 22.11.2013 r.


 

Zaproszenie do złożenia oferty. Przedmiotem zamówienia jest złożenie oferty na objęcie stanowiska prowadzącego zajęcia teatralne - Kreacja w projekcie „Rozwój daje radość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od 25.11.2013 r. do 30.06.2015 r..

Załączniki:

Treść zaproszenia [44.27 KB]
Wzór oferty [12.5 KB]

Data zamieszczenia: 13.11.2013r, Termin składania ofert: 22.11.2013 r.


 

Zaproszenie do złożenia oferty. Przedmiotem zamówienia jest złożenie oferty na objęcie stanowiska prowadzącego zajęcia z logopedii w projekcie „Rozwój daje radość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od 25.11.2013 r. do 30.06.2015 r..

Załączniki:

Treść zaproszenia [43.05 KB]
Wzór oferty [12.5 KB]

Data zamieszczenia: 13.11.2013r, Termin składania ofert: 22.11.2013 r.


 

Zaproszenie do złożenia oferty. Przedmiotem zamówienia jest złożenie oferty na objęcie stanowiska prowadzącego zajęcia dziennikarskie Juniorpress w projekcie „Rozwój daje radość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od 25.11.2013 r. do 30.06.2015 r..

Załączniki:

Treść zaproszenia [44.92 KB]
Wzór oferty [12.5 KB]

Data zamieszczenia: 13.11.2013r, Termin składania ofert: 22.11.2013 r.


 

Zaproszenie do złożenia oferty. Przedmiotem zamówienia jest złożenie oferty na objęcie stanowiska prowadzącego zajęcia z Muzykoterapii w projekcie „Rozwój daje radość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od 25.11.2013 r. do 30.06.2015 r..

Załączniki:

Treść zaproszenia [40.67 KB]
Wzór oferty [12.5 KB]

Data zamieszczenia: 13.11.2013r, Termin składania ofert: 22.11.2013 r.


 

Zaproszenie do złożenia oferty. Przedmiotem zamówienia jest złożenie oferty na objęcie stanowiska prowadzącego zajęcia komputerowe Bit i Bajt w projekcie „Rozwój daje radość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od 25.11.2013 r. do 30.06.2015 r..

Załączniki:

Treść zaproszenia [45.25 KB]
Wzór oferty [12.5 KB]

Data zamieszczenia: 13.11.2013r, Termin składania ofert: 22.11.2013 r.


 

Zaproszenie do złożenia oferty. Przedmiotem zamówienia jest złożenie oferty na objęcie stanowiska prowadzącego zajęcia z Artekinezjologii w projekcie „Rozwój daje radość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od 25.11.2013 r. do 30.06.2015 r..

Załączniki:

Treść zaproszenia [40.7 KB]
Wzór oferty [12.5 KB]

Data zamieszczenia: 13.11.2013r, Termin składania ofert: 22.11.2013 r.


 

Zaproszenie do złożenia oferty. Przedmiotem zamówienia jest złożenie oferty na objęcie stanowiska asystenta projektu w wymiarze 46 godz. miesięcznie.


Załączniki:

Treść zaproszenia [37.42 KB]
Wzór formularza ofertowego [12.16 KB]
Wzór formularza ofertowego (*.doc) [12.5 KB]


Data zamieszczenia: 12.11.2013r, Termin składania ofert: 21.11.2013 r.

 Zaproszenie do złożenia oferty. Przedmiotem zamówienia jest złożenie oferty na objęcie stanowiska specjalisty do spraw rozliczeń projektu w wymiarze 46 godz. miesięcznie. Wykształcenie - doświadczenie: roczne doświadczenie w pracy w projekcie, szkolenia dotyczące POKL.

Załączniki:

Treść zaproszenia [38.33 KB]
Wzór formularza ofertowego [12.5 KB]

Data zamieszczenia: 08.11.2013r, Termin składania ofert: 15.11.2013r


 

Zaproszenie do złożenia oferty. Przedmiotem zamówienia jest złożenie oferty na objęcie stanowiska koordynatora projektu w wymiarze 40 godz. miesięcznie. Wykształcenie - doświadczenie: roczne doświadczenie jako kierownik projektu, szkolenia dotyczące POKL.

Załączniki:

Treść zaproszenia [39.78 KB]
Wzór formularza ofertowego [12.5 KB]

Data zamieszczenia: 08.11.2013r, Termin składania ofert: 15.11.2013r


 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych. Przedmiotem zapytania jest wykonanie otworów drzwiowych pod bramy wjazdowe podnoszone w budynku komunalnym w Zborowskiem.

 

Załączniki:

Treść zaproszenia


termin składania ofert 25.10.2013r.Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie prac geodezyjnych. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podziału geodezyjnego.

 

Załączniki:

Treść zaproszenia [91.27 KB]
Formularz ofertowy [37 KB]
postanowienie_205062013100059.pdf [716.49 KB]
postanowienie_205062013100113.pdf [746.82 KB]
postanowienie_205062013100154.pdf [2.91 MB]


termin składania ofert 11.06.2013 godz. 11:00

  Informacja o wyborze wykonawcy


 


Prośba o złożenie oferty na wykonanie warsztatów papierniczych i drukarskich prowadzonych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Sierakowie Śląskim. Zamówienie realizowane w ramach POKL projekt "Z uśmiechem w przyszłość"

 

 

Załączniki:

Treść zapytania [556.56 KB]
Formularz ofertowy do edycji [35 KB]


Data składania ofert: do 15.03.2013

 Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi o wartości poniżej 14.000 euro. Przedmiotem zamówienie jest zakup i montaż regałów przesuwnych w archiwum zakładowym.

Załączniki:

Zatwierdzona treść zapytania [302.14 KB]
Formularz ofertowy do edycji [31.5 KB]
Rzut pomieszczenia przeznaczonego na archiwum [771.07 KB]

Informacja o wyborze wykonawcy [30.69 KB]


Data składania ofert: do 05.03.2013

Realizacja: IDcom-web.pl