Wywiady z Wójtem Gminy Ciasna

 Czerwiec 2014

 

O wykonaniu budżetu za 2013 rok i bieżących inwestycjach rozmawiamy z Wójtem Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisławem Kulejem

 

 

 

Anna Dyksik: Jak kształtuje się wykonanie budżetu na 2013 rok?

 

Zdzisław Kulej: Planowany budżet gminy na 2013 rok kształtuje się następująco: dochody – 25 152 307,00 zł, przychody – 5 374 421,00 zł, wydatki – 25 894 546,00 zł, rozchody – 4 632 182,00 zł. W toku realizacji plan ten ulegał zmianie, a ostatecznie wykonane dochody Gminy wynosiły 25 601 801,03 zł. Zostały one wykonane w 96,82 % w stosunku do dochodów planowanych. Zaciągnięto 3 116 103,00 zł pożyczek i kredytów oraz 1 389 318,73 zł pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. Wydatki na 31 grudnia 2013 roku zostały wykonane w wysokości 27 800 328,99 zł co stanowi 90,70% planowanych wydatków, z czego wydatki bieżące stanowią 72,57 %, natomiast wydatki majątkowe stanowią w 27,43 % ogółu wykonanych wydatków. W 2013 roku dokonano spłat pożyczek i kredytów w wysokości 2 077 990,42 zł. Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2013 roku wyniosło 10 572 378,18 zł, co stanowiło 39,98 % planowanych dochodów, natomiast 41,29 % wykonanych dochodów w 2013 roku. Zadłużenie gminy jest związane z działalnością inwestycyjną. W 2013 roku zrealizowano inwestycje i kapitalne remonty w poszczególnych infrastrukturach na ogólną kwotę 10 886 633,57 zł, na co pozyskano w formie dotacji 3 856 146,00 zł.

 

A.D. Jakie inwestycje są realizowane w tym roku?

 

Z.K. Niektóre z realizowanych inwestycji w 2013 roku zostały już zakończone - wymiana wodociągu cementowo – azbestowego w Ciasnej na kwotę 157 822,89m zł, trzy przyłącza w Sierakowie – 11 846,78 zł, przyłącza w Glinicy – 219 000,00 zł, adaptacja budynku po byłej szkole w Panoszowie – 883 784,38 zł, termomodernizacja budynku szkoły w Wędzinie367 160,28 zł. Natomiast inwestycje rozpoczęte w 2013 roku, ale zakończone w bieżącym 2014 to: budowa kanalizacji sanitarnej w Zborowskiem, termomodernizacja SP w Zborowskiem, termomodernizacja przedszkola w Jeżowej oraz rozbudowa SUW i budowa wodociągu. Jesli chodzi o inwestycje w 2014 roku to w ramach PROW będą wykonane adaptacja poddasza budynku wielofunkcyjnego w dzielnej wraz z zagospodarowaniem terenu, adaptacja budynku na cele społeczno-kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu w Molnej. Na budowę kortów tenisowych w Ciasnej, zagospodarowanie terenu przy budynku wielofunkcyjnym w Glinicy i SP w Wędzinie oraz budowę boiska wielofunkcyjnego w Panoszowie ogłoszone zostały już przetargi. W ramach WOFŚ rozpoczynamy II etap budowy kanalizacji w Zborowskiem i Glinicy oraz budowę kanalizacji sanitarnej III etap i sieci wodociągowej w Panoszowie, Sierakowie, Zborowskiem i Ciasnej wraz z budową reduktorów ciśnienia wody w Wędzinie i Panoszowie oraz zabudową pompowni w Glinicy. Jeśli chodzi o termomodernizację zostały już ogłoszone przetargi na termomodernizację budynku komunalnego w Panoszowie ul. Cermiaczna 19, hali sportowej w Sierakowie Śląskim, oczyszczalni ścieków w Sierakowie, budynku komunalnego w Zborowskiem ul. Główna 34. Planujemy również modernizację i przebudowę oświetlenia publicznego w całej gminie Ciasna. Wykonany przebudowę dróg tzw. Schetynówki ul. Białej, Bocznej i Brzezinkowskiej w Glinicy. Na ten rok planowany jest I etap przebudowy Fabryki Fajek w Zborowskiem.

 

A.D. Jak kształtują się zrealizowane inwestycje i remonty w infrastrukturze drogowej?

 

Z.K. Jeśli chodzi o inwestycje w 2013 roku wydano 3 660 045,17 zł na zakup i montaż przystanków autobusowych w Ciasnej i Sierakowie przy ul. Lublinieckiej – 10 824,00 zł, montaż sterowników w celu zmniejszenia poboru energii oświetlenia ulicznego – 34 384,40 zł, budowę parkingu przy szkole w Molnej – 7 995,30 zł, modernizację ulic Kochcickiej w Glinicy (156 217,53 zł), Leśnej w Ciasnej (666 646,45 zł), Nowy Dwór w Ciasnej (544 846,68 zł), przebudowa ul. Szkolnej i Zielonej w Sierakowie Śląskim wraz z oświetleniem (1 682 343,58 zł), przebudowa targowiska w Sierakowie Śląskim (486 003,98 zł), zakup gruntów pod drogi (70 783,25). Jesli chodzi o remonty wykonano remonty dróg w Ciasnej ul. Bema, w Sierakowie Śląskim kanalizacji deszczowej, remont pomiędzy ul. Al. Parkowa a ul. Wyzwolenia, w Glinicy remont kanalizacji deszczowej ul. Szczyrkowej, w Jeżowej remont nawierzchni ul. Wiejskiej na łączną kwotę 945 455,80 zł. Remonty wykonano w ramach zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi.

 

A.D. Jakie inne wydatki poniesiono w 2013 roku?

 

Z.K. Zakupiono kosiarkę w ramach FS Sieraków – 12 000,00 zł, zmodernizowano sanitaria w Urzędzie Gminy na kwotę 65 632,22 zł i strzelnicę FS Sieraków na kwotę 15 576,98 zł. Na archiwum zakładowe wydano 18 786,40 zł,ponadto wykonano oświetlenie wiaty w ramach FS Molna na kwotę 8 000,00 zł i zakupiono grunty pod inwestycje na kwotę 4 164,42 zł.

 

Chciałbym podzielić się również z mieszkańcami, że część dróg, ok. 30 na terenie gminy Ciasna, które w tej chwili wymagają remontu i modernizacji zostały pozytywnie zweryfikowane przez Komisję Wojewody Śląskiego w sprawie uruchomienia dla Gminy Ciasna środków finansowych na remont i modernizację dróg i ulic. Szczegółowe informacje o nazwach dróg zostaną przekazane mieszkańcom w następnym numerze Expressu Gminnego.

 

A.D. Jakimi inne informacje chciałby Pan Wójt przekazać mieszkańcom?

 

Z.K. Chciałbym również zdementować pojawiające się informacje o wysokim zadłużeniu gminy. Jest to krzywdzące dla gminy. Gmina posiada płynność finansową i wszystkie zobowiązania są realizowane terminowo i zgodnie z przepisami i postanowieniami zawartych umów. Gmina Ciasna należy do jednej z najlepiej rozwijających się gmin w kraju, województwie i powiecie czego dowodem są zaproszenia do pałacu prezydenckiego. W ostatnim czasie miałem przyjemność gościć u Prezydenta RP dwa razy, z okazji obchodzonego Dnia Rodziny oraz z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.

 

Zbliżają się Dni Gminy Ciasna. Już teraz zapraszam wszystkich mieszkańców gminy do aktywnego uczestnictwa w uroczystych obchodach, a także chciałbym poinformować, że w tych dniach będziemy gościć na naszych terenach młodzież z Orkiestry z Zell im Wiesental, która z Młodzieżową Orkeistrą Dętą z Ciasnej zagra wspólny koncert . Serdecznie zapraszam.

 

Dziękuję za rozmowę.

 

Rozmawiała Anna Dyksik

 

 

Grudzień 2013

Informacja Wójta Gminy Ciasna dotycząca pracy w Subregionie Centralnym

 

 

 

Rok 2013 upłynął pod kątem dużego wysiłku związanego z pracą dotyczącą efektywnego wykorzystania środków finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Na okres 2014 – 2020. Pragnę podkreślić, iż w wyniku prowadzonych prac w tym kierunku zostałem przedstawicielem powiatu lublinieckiego, który należy do Podregionu Bytomskiego w zakresie wszystkich działań związanych z możliwością pozyskiwania w/w środków finansowych. Podjęte działania i ich koordynacja doprowadziły do uzgodnień już zatwierdzonych na szczeblu wojewódzkim wskazujących, iż powiat lubliniecki, który reprezentowałem w tych pracach otrzyma w okresie 2014-2020 środki finansowe w wysokości szacunkowej ok. 100 mln zł.

 

Na uwagę zasługuje fakt, iż w porównaniu do poprzedniego programowania, które obejmowało okres 2006-2013 powiat lubliniecki otrzymał tylko 6 mln zł. Wypracowana obecnie kwota, jak można zauważyć jest znacznie wyższa. Wstępne zatwierdzenie przez Urząd Marszałkowski kwoty środków finansowych dla powiatu lublinieckiego jest wynikiem mojej pracy, a także współpracy z wójtami i burmistrzami powiatu lublinieckiego oraz Starostwem Powiatowym. Nie można pominąć wspólpracy i trudnych negocjacji z pozostałymi członkami subregionu centralnego tj. innymi gminami i miastami, które w liczbie 88 utworzyły Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Utworzony Związek, którego jestem członkiem Zarządu ma za zadanie wspieranie idei samorządności lokalnej, ochronę wspólnych interesów poszczególnych samorządów oraz promocję realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych.

 

W ramach środków pozyskanych przez działanie w Subregionie Centralnym chciałbym w przyszłości realizować dla Gminy Ciasna zadania w następujących priorytetach:

 

  • gospodarka wodno – ściekowa, w tym realizacja zadania „Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciasna”.

  • efektywność energetyczna, projekt „Poprawa efektywności energetycznej budynków i ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ciasna”

  • niskoemisyjny transport miejski: oświetlenie miejskie, projekt „Poprawa efektywności energetycznej Gminy Ciasna poprzez budowę i modernizację oświetlenia publicznego”

 

W priorytecie – niskoemisyjny transport miejski Obszar 4.5 chciałbym realizować projekt „Budowa Park& Ride i Bike & Ride (zintegrowane centrum przesiadkowe na terenie Gminy Ciasna). Projekt ten zakłada budowę centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym w miejscowości Ciasna oraz utworzenie ścieżek rowerowych łączących miejscowości gminy Ciasna z ośrodkami gospodarczymi w celu umożliwienia dojazdu do nich na rowerze.

 

Informując Państwa o wyżej opisanych działaniach, które będą powodowały dalszy rozwój gminy nie sposób pominąć zrealizowanych w ostatnim okresie inwestycji dotyczących modernizacji dróg tj. ul. Wiejskiej w Jeżowej, ul. Kochcickiej w Glinicy, ul. Leśnej i gen. Bema w Ciasnej, a także remontowanych ostatnio kanalizacji deszczowych obejmujących ul. Szczyrkową w Glinicy, Al. Parkową i część ul. Wyzwolenia w Sierakowie Śląskim oraz ul. Długą w Sierakowie Śląskim.

 

Kończąc, sygnalizuję, iż w opracowaniu znajduje się dodatek zawierający szczegółowy opis inwestycji, który zostanie wydany przy jednym z najbliższych egzemplarzy Expressu Gminnego.

 

 

 

Z poważaniem

 

mgr inż Zdzisław Kulej

 

 

 
Maj 2013

Nowe inwestycje w gminie

Rozmawiamy z Wójtem Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisławem Kulejem.

A.D.: Czy zaplanowano remonty placówek oświatowych w związku ze zbliżającymi się wakacjami?

 

Z.K.: Zostanie ogłoszony przetarg na remont dwóch obiektów szkół w Jeżowej i Zborowskiem. W Jeżowej remont będzie polegał na pomalowaniu dachu, ociepleniu stropu i elewacji ścian budynku, wymianie centralnego ogrzewania wraz z ogrzewaniem gazowym, częściowej wymianie stolarki okiennej i drzwiowej. W Zborowskiem nastąpi wymiana dachu, ocieplenie stropu, elewacja i ocieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana centralnego ogrzewania wraz z ogrzewaniem gazowym, osobno na obiekt szkoły, a osobno na budynek mieszkalny. W szkole w Wędzinie po zakończeniu roku szkolnego będzie wymiana centralnego ogrzewania.

 

A.D.: Jakie inne inwestycje zaplanowano?

 

Z.K.: W lipcu złożymy wnioski na remont obiektów gminnych. Wiosną 2014 roku rozpoczną się te inwestycje: ocieplenie i elewacja budynku hali sportowej w Sierakowie Śląskim, budynek w Zborowskiem, który będzie przeznaczony dla straży, stowarzyszenia mniejszości niemieckiej i mieszkańców. Będą tam również sklepy. W budynku nastąpi wymiana dachu dalszej części, ocieplenie stropu na całym budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ogrzewanie gazowe, przystosowanie części budynku dla straży wraz z wymianą drzwi. Planujemy remont budynku mieszkalnego w Patoce – wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, elewację budynku wraz z ociepleniem, wymianę centralnego ogrzewania. Przegląd budynku wykaże, czy będzie potrzebna wymiana dachu.

 

A.D.: Proszę przekazać mieszkańcom gminy, jakie inwestycje rozpoczęły się w tym roku.

 

Z.K.: Jesteśmy po przeprowadzonych przetargach zamówień publicznych. Remontujemy część szkoły w Panoszowie, koszt prac budowlanych po przetargu wynosi 790 222,08 zł. Budynek szkoły w tym roku zostanie oddany do użytku mieszkańcom Panoszowa. Rozpoczęto budowę targowiska wraz z parkingiem w Sierakowie Śląskim, koszt prac budowlanych po przetargu wynosi 433 252,14 zł, budowę drogi w ramach schetynówek, ul. Szkolna i Zielona w Sierakowie Ślaskim, koszt prac budowlanych po przetargu wynosi 1 562 261,33 zł. Trwa budowa wodociągu wraz z podłączeniem następnych dwóch studni na obiekcie Przywary oraz wodociąg ul.Szyszków, Molna, Zborowskie, Ciasna z przyłączami, koszt prac budowlanych po przetargu to 1 677 982,67 zł. Trwa wymiana wodomierzy przez firmę, która obsługuje wodociąg. Wymieniane są wodomierze, których legalizacja skończyła się w 2012 roku. Trwa budowa kanalizacji, I etap w miejscowości Zborowskie z jedną przepompownią, koszt prac budowlanych po przetargu to 2 421 703,12 zł. Trwa remont dróg cząstkowy.

 

A.D.: Jakie plany inwestycyjne?

 

Z.K.: Z przyjemnością informuję mieszkańców Zborowskiego, że otrzymaliśmy dofinansowanie na wykonanie dokumentacji Fabryki Fajek, niebawem ogłosimy przetarg. Wykonywane są także koncepcje zagospodarowania terenu obiektów gminnych w Dzielnej, Wędzinie, Glinicy, Panoszowie, Molnej i Ciasnej. Po zaakceptowaniu i uzgodnieniu z radami sołeckimi zostaną złożone wnioski jeszcze w maju lub w czerwcu tego roku. Po zaakceptowaniu wniosków przez Wydział Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach zostanie wykonana dokumentacja i będzie to ujęte w budżecie zadania na rok 2014.

 

A.D.: Jakie nowe informacje może pan przekazać w sprawie ustawy śmieciowej?

 

Z.K.: Rozstrzygnięcie przetargu na wywóz śmieci nastąpi dopiero 3 czerwca ze względu na złożenie odwołania firm ASA i Remondis do Krajowej Izby Odwoławczej, która podtrzymała po nieznacznych korektach stanowisko gmin do specyfikacji przetargowej. Są również wyniki badań ochrony powietrznej i są bardzo niezadowalające w woj. śląskim. Emisja toksyn z domowych pieców to jedno z największych źródeł zanieczyszczeń powietrza. Odwołując się do wyników badań w kraju, to ok. 40 % zanieczyszczeń powietrza w całym kraju koncentruje się w woj. śląskim. Najbardziej szkodliwą substancją jest benzoaminen pirynen, który jest rakotwórczy i powoduje niepłodnosć. Powstaje ze spalania tworzyw sztucznych tj. wszelkiego rodzaju plastiku oraz mułu i miału węglowego. Po wprowadzeniu ustawy śmieciowej na pewno przy segregacji odpadów zmniejszy się znacznie zanieczyszczenie powietrza. Gmina w latach 2014-2017 uruchomi działania w programie ochrony niskiej emisji. W tym roku prześle do mieszkanców ankiety, które będą określały, jakie są potrzeby mieszkańców. Ankieta będzie obejmowała informację o wymianie źródła ciepła, elewacji z ociepleniem, stolarki okiennej, solarów.

 

Dziękuję za rozmowę.

 

Rozmawiała Anna Dyksik

 


Luty 2013


2013 rokiem nowego programowania

 

Rozmawiamy z Wójtem Gminy Ciasna, mgr inż. Zdzisławem Kulejem

 

Anna Dyksik: Z nowym rokiem nowe plany. Jakie?

Zdzisław Kulej: Rok 2013 to bardzo ważny okres, ponieważ przygotowujemy się do nowego programowania środków unijnych na lata 2014 -2020. Będziemy planować inwestycje wraz z dokumentacją pozwoleń na budowę, które w tych następnych latach będą realizowane. Priorytetem jest oczywiście infrastruktura drogowa wraz z budową ścieżek pieszo - rowerowych, a także gospodarka wodno – ściekowa z budową oczyszczalni przydomowych, niska emisja wraz z odnawialnymi źródłami energii oraz ochrona zabytków. Dla naszej gminy bardzo ważnym przedsięwzięciem jest pozyskanie pieniędzy na budowę nowej szkoły. Jesteśmy jedyną gminą w powiecie, w której młodzież uczy się jeszcze w piwnicach i na poddaszach. Mieszkańcy od 40 lat czekają na nową szkołę.

A.D.: A jakie inwestycje zaplanowane są w naszej gminie na ten rok?

Z.D.: W tym roku na inwestycje przeznaczyliśmy kwotę 7 mln zł. Okazało się, że kwota na inwestycje, jak i zadania zwiększy się. Wnioski, które zostały zgłoszone w 2012 roku zostały ocenione pozytywnie i otrzymały dofinansowanie. Będą to inwestycje tj.: następny etap wodociągowania gminy, który jest etapem przedostatnim, pierwszy etap kanalizacji Zborowskiego. Przeprowadzimy remont budynku po byłej szkole w Panoszowie z adaptacją tego budynku na cele rekreacyjne, sportowe i społeczno – kulturalne, a także budowę targowiska wraz z parkingiem w Sierakowie Śląskim. Przetargi na te inwestycje już się odbyły. Aktualnie przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu na przebudowę dróg gminnych, ul. Szkolnej i Zielonej w Sierakowie Śląskim, w ramach programu tzw. schetynówki. W tym roku planujemy również termomodernizację dwóch obiektów szkolnych w Jeżowej i Zborowskiem (stara szkoła) oraz przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu na wymianę wodociągu azbestowego w Ciasnej, tj. od ul. Zjednoczenia poprzez gospodarstwo rybackie aż do ul. Dobrodzieńskiej. Po wymianie wodociągu i zakończeniu tej inwestycji gmina zaplanuje następny etap wybudowania dróg na ul. Dobrodzieńskiej i łącznika. Po rozpatrzeniu wszystkich przetargów, postaramy się jeszcze do obecnego budżetu wprowadzić drogi dojazdowe do pól, a także nastepny etap zagospodarowania terenu za szkołą, obok Orlika w Ciasnej, polegający na odwodnieniu terenu i wykonaniu łącznika – ścieżki do obiektu szkoły. Planowana jest również budowa kortów tenisowych obok hali sportowej, wniosek został złożony przez klub sportowy “Rybak” oraz pierwszy etap remontu i adaptacji budynku przy ul. Górnej w Zborowskiem. Wniosek został złożony przez OSP Zborowskie. Wszystkie inwestycje, które będą realizowane w 2013 roku są tak planowane, żeby nie zmienić, a na pewno nie zwiększyć wskaźnika zadłużenia gminy, bo tylko dobry wskaźnik pozwoli nam na pozyskiwanie środków unijnych na następne lata 2014 – 2020. Inwestycje te są pod szczególną kontrolą i dyscypliną finansową, za którą są odpowiedzialni wójt gminy i skarbnik. Tak więc, wszystkie prace będą pod szczególną kontrolą. W tym miejscu odniosę się także do artykułów przekazywanych do prasy i zwrócę uwagę, że reprezentantem gminy nie jest sołtys ani inne osoby trzecie. Gminę na zewnątrz reprezentuje wójt lub osoba przez niego upoważniona. Przykładem niezgodnej z prawdą przekazanej informacji jest kwestia odśnieżania dróg gminnych oraz informacja w prasie dotycząca ul. Szkolnej i Zielonej w Sierakowie Śląskim. Uważam, że drogi są dobrze odśnieżane, a firma ma zapłacone pieniądze dopiero wtedy, gdy wyjedzie na ulice i wykona swoją pracę. Od trzech lat zostały zmienione warunki przetargu na odśnieżanie, a koszty odśnieżania zmalały prawie dwukrotnie. Przykładowo w roku 2009/2010 gmina za odśnieżanie zapłaciła 147 574 zł, a już w 2011/2012 – 38 887 zł.

Informacje przekazane przez merytorycznego pracownika dotyczące ul. Zielonej i Szkolnej w Sierakowie Ślaskim do jednostki pomocniczej, które zostały przekazane prawidłowo, w nieprawidłowy sposób zostały przekazane osobom trzecim. Przetarg został ogłoszony we właściwym terminie. Termin ten był podyktowany prośbą Urzędu Wojewódzkiego. Do przetargu została zlecona do wykonania i we właściwym terminie dołączona dokumentacja dotycząca oświetlenia. Działania przez osoby nieupoważnione do przekazywania informacji, nie posiadające odpowiedniej wiedzy i kompetencji powodują, iż przekaz dotyczący gminy jest niewłaściwy, a ja jestem przekonany, że obraz gminy jest bardzo pozytywny.

A.D.: Inwestycji sporo, pracy dużo. Mieszkańcy gminy powinni być zadowoleni.

Z.K.: Taką mam nadzieję, chociaż bardzo często zdarza się u nas w gminie, że inwestycje są źle postrzegane. Nie wiem dlaczego nie umiemy chociaż trochę docenić wysiłku wielu ludzi, włożonego w realizację inwestycji. Każdy pracownik gminy odpowiedzialny za wykonanie zadania oczekuje, aby chociaż w minimalnym stopniu docenić jego pracę i zaangażowanie.

Martwi mnie jedynie fakt, że bezrobocie w powiecie rośnie, aktualnie wynosi 15,2 %. Jednak w naszej gminie jest jeden z najmniejszych wskaźników bezrobocia z całego powiatu i wynosi 6,46%. Oczywiście cieszy mnie fakt, że inwestycje będą się dalej rozwijać w celu polepszenia infrastruktury drogowej, wodno - kanalizacyjnej, ściekowej itp. Pozytywnym jest fakt, że firmy w Ciasnej nie zwalniają pracowników lub zwalniają w bardzo małej ilości. Z przyjemnością przekazuję informację, że obecnie firmy przystępują do dalszych inwestycji, a w przyszłości jeszcze zwiększą zatrudnienie.

A.D.: Na zakończenie rozmowy proszę przedstawić mieszkańcom najświeższe informacje na temat wchodzącej ustawy śmieciowej.

Z.K.: Rok 2013 jest rokiem, w którym gminy mają obowiązek wprowadzić nowy system, zgodny z ustawą śmieciową. Przypominam wszystkim mieszkańcom, że każdy kto ma zawartą umowę z firmą musi ją wypowiedzieć koniecznie do 31 marca! Gmina ogłosi przetarg na wywóz śmieci w marcu. Przetarg będzie dwuetapowy. Pierwszy etap to przetarg ramowy, w którym gminy wybiorą trzy najkorzystniejsze oferty. W drugim etapie gmina przeprowadzi rozmowy i wybierze jedną z tych firm. Stawka zaproponowana w pierwszym etapie nie może być zwiększona, jedynie w drugim etapie może być zmniejszona. Gmina ustali ilość koszy tj. na odpady, segregację, nawóz bio (zielony), odpady wielogabarytowe oraz odpady niebezpieczne. Dodatkowo ustali, jak często będą wywożone odpady. Gmina i firma, która zostanie wybrana do wykonania usługi będzie musiała odpowiednio zareklamować i przedstawić swoje wymogi, tak, aby każdy mieszkaniec był dobrze zorientowany.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Anna Dyksik

październik 2012

Stan dróg powiatowych w Gminie Ciasna jest fatalny. Rozmawiamy z Wójtem Gminy Ciasna, mgr inż. Zdzisławem Kulejem.

Anna Dyksik: Stan dróg powiatowych w naszej gminie pozostawia wiele do życzenia. Jakie informacje w tej kwestii może Pan Wójt przekazać mieszkańcom?

Zdzisław Kulej: Stan dróg powiatowych w naszej gminie jest fatalny. Gmina Ciasna posiada najwięcej dróg w powiecie lublinieckim, bo aż 68 km w stosunku do innych gmin, które mają ok. 20-30 km. Jedyną drogą powiatową, której stan jest dobry, to ul. Zjednoczenia w Ciasnej. Na wyremontowanie tej drogi, oprócz środków ministerialnych gmina przeznaczyła 80% środków własnych. Na ostatniej sesji Rada Gminy podjęła uchwałę przejęcia dróg powiatowych wraz z dofinansowaniem z subwencji ogólnych. Decyzja przekazania dróg do Powiatu przez Radę Gminy z roku 2006, jak się okazało, była zła. Gminy, które zarządzały drogami powiatowymi, a Starostwo Powiatowe przekazywało pieniądze na ich utrzymanie było bardzo słuszne, bo gospodarz gminy najlepiej jest zorientowany o stanie dróg w swojej gminie.

A. D.: Z jakich programów Pan Wójt zamierza pozyskiwać środki finansowe na remont dróg ?

Z.K.: Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach tzw. „schetynówek” ul. Szkolnej i Zielonej. Obecnie wniosek jest w ocenie. Remont będzie obejmował kanalizację deszczową, ścieżkę rowerową, chodnik i oświetlenie uliczne. Droga na ul. Wyzwolenia będzie zakończona rondem przejazdowym. Odnośnie dróg powiatowych, uzgodniłem, że starosta złoży wniosek na drogę Wyzwolenia, na którą jest pełna dokumentacja. Byłoby to dobrym rozwiązaniem do drogi Szkolnej i polepszyłoby to bezpieczeństwo na drodze. Z przykrością muszę stwierdzić, że skończyło się na obiecankach.

A. D. Jakie jest dofinansowanie do dróg powiatowych?

Z. K.: Na chwilę obecną nie wiem, ale dla przykładu powiem, że gmina Woźniki jest jedyną gminą w powiecie, której nie zabrano dróg powiatowych. Mają ok. 400 tys. zł dofinansowania.

A.D.: Z dniem 1 stycznia 2013 roku zaczną obowiązywać nowe regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Co oznaczają te zmiany dla mieszkańców?

Z.K.: Czeka nas ciężki okres, ponieważ do końca roku musimy przeprowadzić i rozstrzygnąć przetarg na odbiór śmieci zgodnie z ustawą, która nas obowiązuje. Kwota będzie obowiązywać osoby aktualnie zamieszkujące w gminie. Nie jesteśmy na chwilę obecną podać tej kwoty, ponieważ jest to zależne od zakończonego przetargu. Obecnie jesteśmy na etapie przygotowywania ogłoszenia przetargu, powinien odbyć się w listopadzie. Do przetargu przystąpimy z 15 innymi gminami. Wcześniej Rada Gminy musi podjąć stosowne uchwały – w sprawie określenia szczegółowego zakresu świadczenia usług odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu gminy i ich zagospodarowania, określenia stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności, w zakresie odbioru odpadów, w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat, w sprawie terminu i częstotliwości trybu uiszczania opłat, metody ustalania opłaty zagospodarowania odpadami komunalnymi, w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Ciasna.

A.D.: Co z bieżących inwestycji warto odnotować?

Z.K.: Obecnie trwają roboty ziemne „Orlika” w Ciasnej. Ponadto już prawie ukończona jest modernizacja drogi dojazdowej do pól ul. Dębowej w Wędzinie oraz „schetynówki” w Molnej. Trwa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wędzinie. Pierwszy etap tej inwestycji polega na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz dociepleniu ścian zewnętrznych i stropodachu, które jest w obecnej chwili wykonywane. Termin zakończenia pierwszego etapu planowany jest na 30 listopada 2012 roku. W tym roku rozpoczniemy jeszcze remont dwóch mostów w Molnej i Zborowskiem oraz remont dachu hali sportowej w Sierakowie Śląskim. Jesteśmy już po przetargach, w trakcie podpisywania umów. W tym roku inwestycje te będą zakończone.

Dziękuję za rozmowę. Rozmawiała Anna Dyksik

 sierpień 2012

O inwestycjach drogowych rozmawiamy z Wójtem Gminy Ciasna, mgr inż. Zdzisławem Kulejem.

Anna Dyksik: Co nowego w inwestycjach drogowych? Proszę przekazać mieszkańcom gminy szczegółowe informacje na ten temat.

Zdzisław Kulej: Za mojej kadencji wykonano już 60 km dróg, pozostało jeszcze ok. 25 km. Myślę, że w ciągu najbliższych 3-4 lat powinniśmy zakończyć całą infrastrukturę drogową. Aktualnie jesteśmy na etapie przejęcia drogi na Przywary do Zakładu Karnego. Trwa postępowanie komunalizacji tej drogi u Wojewody Śląskiego. W tym roku wykonamy jeszcze powyżej 10 km dróg. Inwestycje drogowe przebiegają prawidłowo, terminowo i nie są zagrożone. Jeśli chodzi o przyszły rok, planujemy wykonać w ramach tzw.: schetynówki ul. Szkolną i Zieloną w Sierakowie Śląskim wraz z oświetleniem. W ramach dróg dojazdowych do pól wykonamy ul. Łąkową na odcinku Zborowskie – Nowy Dwór oraz drogę Pietruchowe w kierunku Ciasnej. Planujemy również remont ul. Słonecznej w Sierakowie ze środków własnych. Ponadto wspólnie z Nadleśnictwem Lubliniec będziemy modernizować drogę na odcinku Zborowskie – Brzegi, utwardzimy ją kamieniem i destruktem.

A.D.: Na jakim etapie jest wodociągowanie?

Z.K.: Nadal wykonujemy wodociągowanie w gminie. Jeszcze w tym roku planujemy rozpocząć budowę kanalizacji sanitarnej w Zborowskiem. Inwestycja rozłożona jest na 2 etapy. Trwają prace dokumentacyjne podłączenia następnych dwóch studni w Przywarach. Wykonana jest dokumentacja wodociągu na ul. Szyszków do ul.Stawowej wraz z podłączeniami. Inwestycje te planujemy wykonać jeszcze w tym roku. Dodatkowo jesteśmy zmuszeni, ze względu na bardzo częste awarie wymienić sieć wodociągową od ul. Brzezinkowe do Bogdali w Zborowskiem o dł. 700 m. Prace rozpoczną się jeszcze w sierpniu. Awarie są spowodowane złym materiałem rur. Jest to wydatek nieprzewidziany w budżecie.

A.D.: Od 1 lipca br gmina przejęła sieć wodociągową od firmy EKOSAN. Jaką kwotę będą płacić mieszkańcy gminy za wodę?

Z.K.: Chcę uspokoić mieszkańców i zdementować plotkę o tym, że cena wody wzrośnie. cena wody w tym roku nie ulegnie zmianie, a na 2013 rok będzie ustalona po przeanalizowaniu poniesionych kosztów w ramach eksploatacji w poprzednim roku.

A.D.: Co jeszcze z bieżących informacji chciałby Pan Wójt przekazać mieszkańcom?

Z.K.: W sierpniu oddaliśmy do użytku 2 boiska wielofunkcyjne w Molnej i Wędzinie. Rozpoczęliśmy też budowę „Orlika” w Ciasnej, którego oddamy do użytku jeszcze w tym roku. Z bieżących spraw chciałbym przekazać, że cały czas trwają prace porządkowe na terenie całej gminy - wykaszanie trawników, wycinanie zadrzewień. Korzystając z okazji, serdecznie dziękuję tym mieszkańcom, którzy dbają o swoje posesje i mam nadzieję, że liczba tych mieszkańców będzie się zwiększać. Trwają prace nad ustawą śmieciową, ale o szczegółach poinformuję w następnym wydaniu.

Dziękuję za rozmowę. Rozmawiała Anna Dyksik

 

czerwiec 2012

Inwestycje w trakcie. Rozmawiamy z Wójtem Gminy Ciasna, mgr. inż. Zdzisławem Kulejem.

Anna Dyksik: Czy w związku ze zbliżającymi się wakacjami, zaplanowano remonty placówek oświatowych?

Zdzisław Kulej: Został ogłoszony przetarg na modernizację szkoły w Wędzinie. Pełna nazwa inwestycji to: „Kompleksowa modernizacja budowy szkoły w Wędzinie przy ul. Szkolnej 23”. W ramach inwestycji zostaną wykonane docieplenie ścian, roboty blacharskie, stolarka okienna i drzwiowa oraz wymiana wewnętrznego centralnego ogrzewania. Przygotowujemy się również do kompletowania dokumentacji na modernizację budynku szkolnego w Jeżowej.

A. D.: Czy nastąpią wkrótce jakieś zmiany w infrastrukturze sportowej?

Z.K.: Jest zgromadzona dokumentacja na budowę boiska „Orlik” w Ciasnej pomiędzy ul. Dobrodzieńską, Lubliniecką i Stawową. Do końca zbliża się budowa boiska wielofunkcyjnego w Molnej, a w trakcie budowy jest boisko wielofunkcyjne w Wędzinie.

A.D.: Proszę o informacje na temat kontynuacji budowy sieci wodociągowej na terenie gminy?

Z.K.: Inwestycja ta polega na budowie kolejnych odcinków głównej sieci wodociągowej z przyłączami. Określana jest jako „Etap III. Budowa wodociągów we wsi Molna”. Został ogłoszony także przetarg na remont kanalizacji deszczowej na sięgaczu od ul. Zjednoczenia w Ciasnej. Inwestycja obejmuje swoim zasięgiem odwodnienie części ul. Polnej, części terenu w bezpośrednim sąsiedztwie przedszkola w Ciasnej i odprowadzenie wody do Potoku Jeżowskiego.

A.D.: Ostatnie zebranie sołeckie odbyło się w Panoszowie. Czego dotyczyło?

Z.K.: Poruszono na nim wiele istotnych problemów nurtujących mieszkańców, przede wszystkim problem zagospodarowania nieruchomości po byłej szkole, nieprzyjemnego zapachu oraz dostarczenia energii elektrycznej do prywatnych posesji. W odpowiedzi na powyższe problemy przekazałem na spotkaniu następujące informacje: Podjąłem decyzję o przystąpieniu do remontu obiektu po byłej szkole na podstawie wcześniej przygotowanej dokumentacji. Jednocześnie wyjaśniłem, że wydłużający się proces decyzyjny był spowodowany zapewnieniami inwestora o otwarciu na przedmiocie nieruchomości zakładu lecznictwa metodami naturalnymi. Następnie odniosłem się do kwestii nieprzyjemnego zapachu, powstałego w wyniku procesu technologicznego w zakładzie produkcyjnym, zlokalizowanym w Patoce. Biorąc pod uwagę wnioski mieszkańców zostało złożone pismo do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z prośbą o zbadanie przestrzegania zasad proceduralnych. Podkreślam jednak, że w Polsce ustawa zapachowa nie jest rozwiązana, w przeciwieństwie do pozostałych krajów Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie parlament europejski to zmieni. Biorąc pod uwagę rozwój zakładu oraz miejsca pracy, uważam, że należy mieć dużą wyrozumiałość do zapachów powstających w naturalnym procesie fermentacji. Kolejną istotną kwestią poruszoną na zebraniu było sprawa dostarczania prądu do nieruchomości budynków, stanowiących własność prywatną przy ul. Ceramicznej w Patoce. W tym miejscu pragnę wyjaśnić, iż dostarczenie energii elektrycznej do prywatnych posesji nie jest zadaniem własnym gminy. Podkreślam, że nieruchomość ta została zakupiona od gminy z energią elektryczną, dostarczoną do tych budynków przez zakład Patoka. Taki stan faktyczny był znany wszystkim nabywającym. W chwili obecnej rozwiązanie problemu dostarczania energii do prywatnych posesji to kompetencje właścicieli nieruchomości Zakładu Patoka oraz zakładu dostarczającego i przesyłającego energię elektryczną.

A.D.: Proszę o wypowiedź w kwestii remontu dróg na terenie gminy.

Z.K.: Przystępujemy do remontu dróg gminnych kamieniem i destruktem. Myślę, że remont zaspokoi najpilniejsze potrzeby mieszkańców. Bardziej szczegółowe informacje na temat budowy i remontu dróg na terenie gminy Ciasna przekażę w następnym wydaniu „Expressu Gminnego”.

A.D.: Odbyły się już Dni Gminy Ciasna, Gminny Dzień Strażaka. Na początku czerwca gościli u nas mieszkańcy partnerskiej gminy Wolpertswende. Proszę o krótki komentarz do tych wydarzeń.

Z. K.: Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim rodzinom, które gościły u siebie mieszkańców gminy partnerskiej za zaangażowanie i otwarcie na współpracę. Pozostaję w nadziei, że spotkanie było dla nich pozytywnym doświadczeniem. Składam również wyrazy uznania i podziękowania wszystkim organizatorom Dni Gminy Ciasna. Nawiązując do Gminnego Dnia Strażaka, chciałbym nadmienić, iż została poświęcona i oddana do użytku remiza OSP, wyremontowana ze środków gminnych. Chciałbym podziękować strażakom i mieszkańcom Molnej za wkład w pracę przy remoncie, chociaż z przykrością muszę stwierdzić, iż nie zostało to zauważone przez organizatorów uroczystości, za wyjątkiem Prezesa OSP w Molnej. Dziękuję Radzie Gminy, która głosowała, akceptując projekty złożone przez gminę na odnowę remizy.

A.D.: Czy chciałby Pan Wójt podzielić się jeszcze jakimiś informacjami z mieszkańcami gminy?

Z.K.: Chciałbym przekazać, iż na terenie gminy trwają prace porządkowe, polegające na wykaszaniu i wycinaniu krzewów, zbieraniu śmieci, wykonywane przez osoby osadzone w Zakładzie Karnym w Przywarach, na podstawie porozumienia pomiędzy Urzędem Gminy a Zakładem Karnym. Wszystkie te prace odbywają się na drogach gminnych i powiatowych. Podkreślam, że cały ciężar przygotowań spoczywa na pracownikach Urzędu Gminy. Jednocześnie chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom gminy, którzy wykaszają trawę wzdłuż swoich posesji i zachęcam do tego również pozostałych mieszkańców. Z pewnością poprawia to estetykę wizualną gminy, ale również oszczędza publiczne środki. Dziękuję za wykonywanie wszelkich prac porządkowych, które powodują, że nasza gmina staje się coraz ładniejsza.

Dziękuję za rozmowę. Rozmawiała Anna Dyksik

 

kwiecień 2012

O zaplanowanych inwestycjach rozmawiamy z Wójtem Gminy Ciasna, mgr inż. Zdzisławem Kulejem.

Anna Dyksik: Przyszła wiosna, czas rozpocząć planowane inwestycje.

Zdzisław Kulej: Tak, w maju będziemy rozpoczynać większość planowanych inwestycji. Posiadamy już komplet dokumentów na zagospodarowanie terenu za szkołą w Ciasnej wraz z budową “Orlika”. Budowę boiska planujemy na koniec czerwca, początek lipca, natomiast zakończenie w listopadzie. “Orlik” będzie głównie przeznaczony dla uczniów szkoły, ale popołudniami mieszkańcy również będą mogli z niego korzystać. Na tę inwestycję gmina otrzymała 500 tys. zł z Ministrerstwa Sportu, 330 tys z Urzędu Marszałkowskiego, a resztę – ok. 400-500 tys zł musimy dołożyć z własnych środków. Rozpoczęto prace nad wyborem wykonawcy na budowę schetynówki Molna – Patoka wraz z oświetleniem. Całość inwestycji wyniosła ponad 3 mln zł, w tym otrzymaliśmy 30% dofinansowania. Prace rozpoczną się w maju, a zakończą się we wrześniu.

A.D.: Jakie inne drogi będą budowane lub remontowane w tym roku?

Z.K.: Urząd Marszałkowski zakwalifikował nasz wniosek na budowę dróg do pól. Otrzymamy 40% dofinansowania. Zamierzamy w ramach tych środków zrobić drogę ul. Dębowej w Wędzinie. Prace rozpoczną się pod koniec czerwca. Z funduszy powodziowych odbudujemy ul. Osiedlową w Sierakowie w odległości ok. 600 m. Złożyliśmy również wniosek na wygospodarowanie miejsca na targowisko wraz z parkingiem przy Ośrodku Zdrowia w Sierakowie, co z pewnością poprawi wygląd estetyczny sołectwa i ułatwi dojazd mieszkańców do Ośrodka. Na koszt gminy zostanie wybudowany parking przed remizą w Molnej o wartości ok. 60 tys zł. Zbliża się Gminny Dzień Strażaka właśnie w Molnej, który będzie połączony z 110 rocznicą istnienia OSP w Molnej i oficjalnym otwarciem remizy. Korzystając z okazji, zapraszam wszystkich mieszkańców gminy na uroczystości 19 i 20 maja.

A.D.: Gdzie w tym roku budowany będzie wodociąg?

Z. K.: Rozpoczynamy budowę wodociągu w ramach kolejnego etapu wodociagowania gminy od Patoki do szkoły w Molnej. Prace rozpoczną się pod koniec maja. Złożyliśmy również wniosek do PROW-u na pozyskanie środków na utworzenie kanalizacji w Zborowskiem. Prace podzieliliśmy na 2 etapy. W pierwszym etapie utworzona zostanie kanalizacja ul. Głównej i Niedźwieckiej. Jeszcze w tym roku rozpoczną się prace. Drugi etap w latach 2013 – 2014. Ponadto z początkiem maja rozpocznie się budowa boisk wielofunkcyjnych w Molnej i Wędzinie, a z końcem roku szkolnego rozpoczniemy modernizację budynku szkoły w Wędzinie – wymiana okien, centralnego ogrzewania, dachu, ocieplenie budynku wraz z elewacją. Prace zakończą się pod koniec września. Korzystając z okazji chciałabym przekazać również mieszkańcom gminy informację, iż w dniach od 31 maja do 4 czerwca będziemy gościć na naszych terenach mieszkanców z gminy partnerskiej Wolpertswende. Potwierdziło przybycie 40 osób wraz z władzami tamtejszej gminy. Zbiegnie się to z organizowanymi Dniami Gminy Ciasna w dniach 2-3 czerwca. Będa rozgrywki meczowe i wiele innych atrakcji. Największym wydarzeniem będzie występ Zespołu Pieśni i Tańca “Śląsk” w całej gali, na który serdecznie wszystkich zapraszam.

Dziękuję za rozmowę. Rozmawiała Anna Dyksik

 

 luty 2012

O tym, jakie inwestycje są zaplanowane w gminie Ciasna w nadchodzącym 2012 roku rozmawiamy z Wójtem Gminy Ciasna, mgr inż. Zdzisławem Kulejem.

Anna Dyksik:Rozpoczął się nowy rok. Jest nowy budżet. Czy już wiadomo jak zostanie on wykorzystany, jeśli chodzi o inwestycje w naszej gminie?

Zdzisław Kulej: Nasz budżet to 24 mln zł, ale oczywiście będzie on na bieżąco korygowany, dzięki dotacjom zewnętrznym. Najważniejsze inwestycje to oczywiście dalsze wodociągowanie, w tym roku w Molnej oraz budowa kanalizacji w Zborowskiem, a także wymiana wodociągu azbestowego w Ciasnej. Powstanie “Orlik” w Ciasnej. Aktualnie trwają ustalenia, co do przyznanej kwoty z Urzędu Marszałkowskiego. Boisko zostanie wybudowane za szkołą w Ciasnej. Będzie tam również zajazd dla autobusów. Podyktowane jest to przede wszystkim troską o bezpieczeństwo młodzieży. Na pewno rozpoczniemy w bieżacym roku budowę schetynówki wraz z oświetleniem - ul. Cegielnianej i Szkolnej w Molnej. Na bieżąco przez cały rok będą remontowane drogi dojazdowe do pól. W Molnej i Wędzinie rozpoczniemy budowę boisk. Aktualnie trwają czynności przetargowe. W przyszłości będziemy więc posiadać cztery boiska na terenie gminy o standardzie europejskim. Podsumowując, łącznie z dotacjami budżet gminy zwiększy się do ponad 30 mln zł.

A.D.: A co z budową nowej szkoły w Ciasnej? Rozumiem, że jeszcze nie w tym roku?

Z.K.: Dokumentacja jest przygotowana. Planujemy rozpocząć budowę w 2013 roku. Powstaną wówczas dwa zespoły szkół - w Sierakowie i Ciasnej. Szkoła Podstawowa w Zborowskiem oraz filia Gimnazjum w Sierakowie zostanie przeniesiona do Ciasnej.

A.D.: W ubiegłym roku gmina przejęła Fabrykę Fajek w Zborowskiem? Jakie są dalsze działania związane z tym budynkiem?

Z.K.: Będziemy składać wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie na remont. Jeśli środki zostaną przyznane, rozpoczniemy prace remontowe.

A.D.: Proszę ustosunkować się do nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości, która weszła w życie od nowego roku.

Z.K.: Od 1 stycznia 2012 roku to samorządy lokalne, nie właściciele posesji będą podpisywać umowy z firmami wywożącymi odpady. Zamiast bezpośrednio płacić firmom mieszkańcy będą musieli uiszczać tzw. podatek śmieciowy w gminie.To gmina wyznaczy miejsce na odpady i firmę, która będzie je wywozić oraz zadba o to, by każde domostwo miało kosz na śmieci. Na terenie naszej gminy prawie 95% właścicieli posesji ma swoje kosze i korzystając z okazji bardzo serdecznie chciałbym im za to podziękować. Jednak nie oznacza to, że pozostałych mieszkańców zwolnionych jest z tego obowiązku.

A.D.: Czy są już ustalone terminy stałych imprez plenerowych w naszej gminie?

Z.K.: Gminny Dzień Strażaka odbędzie się w tym roku w Molnej w dniach 19-20 maja. Uroczystość będzie połączona z oficjalnym otwarciem budynku OSP, który przeszedł generalny remont. Nie było by to możliwe bez ogromnego zaangażowania strażaków z Molnej, za co im bardzo dziękuję. Wkrótce powstanie tam również parking, czekamy na lepsze warunki pogodowe i rozpoczniemy prace. Dożynki Gminne odbędą się w Glinicy w dniach 8-9 września. Uroczystość również będzie połączona z oficjalnym otwarciem budynku wielofunkcyjnego. Natomiast Dni Ciasnej planujemy na pierwszy weekend czerwca.

Dziękuję za rozmowę. Rozmawiała Anna Dyksik

 

 

październik 2011 

Ul. Zjednoczenia w Ciasnej, „Orlik” w Sierakowie już w użytku. Rozmawiamy z Wójtem Gminy Ciasna, mgr inż. Zdzisławem Kulejem.

 A.D. Które inwestycje z wymienionych w poprzedniej naszej rozmowie zostały ukończone? (nr 7-8/2011 Express Gminny – przyp.red.)

Z.K.: Do użytku została oddana ulica Zjednoczenia. Całość tej inwestycji kosztowała 3 200 000 zł. Zakończyliśmy drugi etap wodociągowania. Wartość finansowa tej inwestycji to również koszta rzędu ok. 3 000 000 zł. Oddany do użytku został również „Orlik” w Sierakowie. Wartość finansowa to 1 200 000 zł. Ukończyliśmy również remonty mostów w Wędzinie i Niwkach sfinansowane ze środków powodziowych. Cieszy mnie również fakt, że zostały zakończone prace remontowe przy kościołach w Zborowskiem, Jeżowej i Sierakowie z pozyskanych przez księży środków unijnych o łącznej wartości 1 500 000 zł.

A.D.: Które inwestycje są w trakcie realizacji?

Z.K.: Trwają prace remontowe na drogach ul. Podole i Osiedlowa w Sierakowie oraz Stasiowe, a także na drodze dojazdowej do pól w Wędzinie przy ul. Wyzwolenia na odcinku 3,6 km o wartości ok. 1 000 000 zł. Trwa budowa budynku wielofunkcyjnego w Glinicy oraz termomodernizacja szkoły w Molnej. Prace przebiegają bez zakłóceń. Obecnie jesteśmy na etapie opracowywania budżetu gminy na rok 2012.

A.D.: Które są ujęte w budżecie inwestycje na przyszły rok?

Z.K.: Na pewno termomodernizacja budynku szkolnego w Wędzinie, budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych w Molnej i Wędzinie, ostatni etap wodociągowania i dalsze remonty dróg. Jeśli pozyskamy środki na budowę tzw. „schetynówek” planujemy remont ul. Cegielnianej i Szkolnej w Molnej. Mamy nadzieję, że w Ciasnej powstanie również „Orlik”. Będzie to oczywiście uzależnione od otrzymania dofinansowania od Ministerstwa Sportu i Urzędu Marszałkowskiego. Gmina pozyskała już Fabrykę Fajek w Zborowskiem. W przyszłym roku będziemy tworzyć dokumentację i planować odnawianie. Jesteśmy także w trakcie składania wniosku na zagospodarowanie terenu za szkolą w Ciasnej. Jeśli uda nam się pozyskać fundusze, planujemy tam miejsce dla rekreacji – plac zabaw dla dzieci, tzw. „małpi gaj”, deptak z ławeczkami dla spacerowiczów, miejsce edukacyjne – centrum przyrodniczo-ornitologiczne, a także parking. I co najważniejsze, dbając o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, planujemy tam utworzyć zajazd dla autobusów, by młodzież miała bezpośredni dostęp do budynku szkolnego.

Dziękuję za rozmowę. Rozmawiała Anna Dyksik

 

 

sierpień 2011

O nowych inwestycjach w Gminie Ciasna rozmawiamy z Wójtem Gminy Ciasna, mgr inż. Zdzisławem Kulejem.

A.D.: Kiedy zostanie oddana do użytku ul. Zjednoczenia?

 Z.K.: Do 10 października br.

 A.D.: Ile kosztowała całość tej inwestycji?

 Z.K.: Niecałe 3 miliony, z czego 1300 000 przekazała gmina, a resztę państwo i starostwo powiatowe, ponieważ jest to droga powiatowa. Do całości symbolicznie dołożyła się firma Invado.

 A.D.: Jak wygląda sytuacja innych dróg w naszej gminie?

 Z.K.: Obecnie w przebudowie jest też droga w kierunku Stasiowe. Prawdopodobnie uda się jeszcze w tym roku połączyć ją ze Zborowskiem. Jest już utwardzona na odcinku 3 km, planujemy kolejne 3 km. Utwardzamy też inne drogi, ul. Niedźwiedzką, Cegielnianą. Jesteśmy na etapie sporządzania dokumentacji do wniosku na przebudowę drogi Cegielnianej i Szkolnej na odcinku Molna – Patoka. Jeśli wniosek zostanie zaakceptowany, w przyszłym roku ruszy rozpoczęcie prac.

 A.D.: Ruszyły prace boiska w Sierakowie. Kiedy mieszkańcy mogą spodziewać się otwarcia “Orlika”?

 Z.K.: “Orlik” będzie oddany do końca października. Termin nie jest zagrożony, prace przebiegają zgodnie z planem. Mam nadzieję, że będzie służyć nie tylko dzieciom, ale też wielu mieszkańcom Sierakowa i gminy.

 A.D.: Kiedy planowany jest ostatni etap wodociągowania?

 Z.K.: Ostatni etap planujemy rozpocząć wiosną 2012 roku. Pozostało nam jeszcze 22 km długości.Całość inwestycji warta jest prawie 3 mln złotych. Ponadto nadmieniam, że pozyskaliśmy dodatkowe ującia wody po byłej jednostce wojskowej, które w najbliższym czasie zostaną włączone do ogólnego obiegu. Zakończyliśmy też etap remontu i kanalizacji przy ul. Twardocha w Ciasnej. Każdy mieszkaniec bloku ma osobne ujęcie wody. Podsumowając, zabezpieczenie wody w gminie jest bardzo dobre, mamy spore zapasy.

 A.D.: O jakich innych inwestycjach warto wspomnieć?

 Z.K.: Ze środków PROW-u rozpoczęliśmy budowę obiektu dla sportowców i straży w Glinicy, długo oczekiwanej przez mieszkanców inwestycji. Zakończenie jej nastąpi w 2012 roku. W tym roku ukończymy etap termomodernizacji szkoły w Molnej, a w przyszłym roku rozpoczynamy termomodernizację w szkole w Wędzinie. Środki zostały już pozyskane, a własne zabezpieczone. Nadmieniam, że w 2012 roku rozpoczniemy remont budynku po byłej szkole w Panoszowie z przeznaczeniem na funkcje kulturalne dla mieszkańców sołectwa. Ponadto bardzo cieszy mnie fakt, że w sołectwach Sieraków, Jeżowa i Zborowskie księża parafii pozyskali środki unijne na modernizację swoich kościołów i terenu wokół kościołów, co z pewnością upiększy naszą gminę.

Dziękuję za rozmowę. Rozmawiała Anna Dyksik

 

czerwiec 2011

O pozyskanych środkach z PROW – u oraz najbliższych inwestycjach w Gminie Ciasna rozmawiamy z Wójtem Gminy Ciasna, mgr inż. Zdzisławem Kulejem.

A.D.: Co sprawiło Panu, od naszej ostatniej rozmowy, najwięcej radości?

Z.K.: Informacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich o otrzymaniu przez naszą gminę dofinansowania do wszystkich aplikowanych wniosków. Są to: stworzenie warunków do upowszechniania kultury i sportu poprzez budowę obiektu wielofunkcyjnego w Glinicy;adaptacja budynku komunalnego na cele rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej do użytku publicznego w Panoszowie; budowa obiektu sportowego w Wędzinie i Molnej. Ponadto cieszę się również z faktu, iż parafie z terenu naszej gminy otrzymały dofinansowanie z PROW-u na remont zabytkowego kościoła w Jeżowej, zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz remont zabytkowego kościoła w Zborowskiem oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej zabytkowego kościoła p.w. św Apostołów Piotra i Pawła w Sierakowie Śląskim.

A.D.: Jakie inne informacje chciałby Pan przekazać mieszkańcom gminy ?
Z.K.: Z przyjemością informuję, że trwają obecnie inwestycje w wielu naszych miejscowościach. Na podkreślenie zasługuje fakt, że od lat oczekiwana modernizacja ul. Zjednoczenia w Ciasnej została rozpoczęta. Na realizację tej inwestycji gmina pozyskała środki w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Dobiega końca również budowa kanalizacji deszczowej w Glinicy z przebudową dróg. Zakończona została również modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ciasnej i Sierakowie Śląskim. Finalizuję także przebudowę dróg gminnych z oświetleniem w Sierakowie Śląskim. Trwa kontynuacja wodociągowania gminy - obecnie prace odbywają się Wędzinie.

A.D.: Jakie Pan planuje inwestycje w najbliższym czasie?

Z.K.: Jest podjęta decyzja o budowie boiska sportowego “Orlik 2012” w Sierakowie Śląskim. W najbliższym czasie na pewno będzie dokończona budowa parkingu w Ciasnej, zlokalizowanego miedzy ul. Zjednoczenia, a ul. Nową. Najbliższe inwestycje to również termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Molnej oraz budowa budynku wielofunkcyjnego w Glinicy.

A.D.: Ma powstać nowa szkoła w Ciasnej. Informował Pan o tej inwestycji mieszkańców gminy w poprzednim numerze “Expressu Gminnego”. Czy są inne plany inwestycyjne skierowane na oświatę?

Z.K.: Tak, rozpoczynamy realizację projektu skierowanego na edukację przedszkolną. Chciałbym tutaj dodać, że środki pozyskane zostały w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości prawie 900 tys zł. Projekt będzie realizowany przez okres 2 lat we wszystkich oddziałach przedszkolnych na terenie naszej gminy. Obejmuje on m.in.: naukę języka angielskiego, zajęcia z logopedii oraz z rytmiki. Nowe zajęcia wydłużą czas pracy naszych przedszkoli, co jest na pewno dobrą nowiną dla rodziców. Chcę podkreślić, że pozyskane środki na realizację inwestycji to mozolna praca pracowników Urzędu Gminy oraz dobra współpraca z Radą Gminy.

A.D. Dziękuję za rozmowę. Rozmawiała Anna Dyksik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja: IDcom.pl