OSP Glinica

OSP Glinica dawniej.

Historia OSP w Glinicy sięga roku 1875, kiedy to po jednym z pożarów mieszkańcy postanowili założyć we wsi straż pożarną, która, miała służyć Bogu na chwałę, a ludziom w potrzebie. Jej założycielami byli: Joachim Pietrzyk, Ludwik, Grzechacz, Józef Borszcz, Antoni Świerc, Paweł Wolny, Jan Mika oraz 7 nieznanych z nazwiska ochotników. Mieszkańcy przeprowadzili zbiórkę pieniędzy, za które zakupiono wóz konny. Zamontowano na nim trzy 200-litrowe beczki, wiadra oraz sprzęt podręczny. Do dyspozycji strażaków w razie zagrożenia gospodarze przeznaczyli 3 pary koni. Wezwaniem do zbiórki był sygnał trąbki. Cały ten skromny sprzęt mieścił się w pomieszczeniu udostępnionym przez właściciela fabryki porcelany. Z czasem do straży wstąpili: Józef Kaczmarzyk, Antoni Tomala, Piotr Grzechacz, Ignacy Francik. Warto dodać, że była to piąta jednostka ochotniczej straży, która wg spisu Komendy Wojewódzkiej w Częstochowie powstała na terenie należącym niegdyś do okręgu częstochowskiego.

         W roku 1888 właściciel majątku przekazał strażakom działkę o wym.3, 5m na 6m, na której wybudowano małą remizę. Jej budowę zakończono w r.1890. Rok później w dniu św. Floriana odprawiona została msza św. w intencji strażaków, a wieczorem cała wieś bawiła się w szynku u pana Hadroska do białego rana.

W roku 1908 zorganizowane zostało pierwsze zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym omówiono dotychczasowe działania, stan wyposażenia i wybrano nowe władze. Prezesem został Bernard Tomala, komendantem Paweł Matysek, skarbnikiem Paweł Borszcz, a sekretarzem Antoni Świerc.

W roku 1910 ze składek strażaków i mieszkańców zakupiono sikawkę ręczną czterokołową, która ciągnięta była przez parę koni. Było to wielkim udogodnieniem, gdyż można było pompować wodę zarówno ze studni jak i ze stawów. Dzięki szybszemu doprowadzeniu wody do miejsca zagrożenia, szybciej likwidowano pożary. Nasza straż działała wtedy bardzo prężnie i brała udział w akcjach nie tylko w Glinicy, ale i w okolicznych wioskach, a nawet w Lublińcu.

W roku 1912 władze Starostwa w Lublińcu wysłały na kurs strażaków z całego powiatu. Kurs trwał 20 dni. Z Glinicy wybrani zostali Bernard Tomala i Paweł Matysek. Po powrocie kursanci przekazywali swoim kolegom i nowym członkom zdobytą wiedzę, organizowali ćwiczenia i pomagali młodszym zdobywać nowe doświadczenia.

Po wybuchu I wojny światowej powołano do wojska kilku strażaków, ale straż nadal istniała i działała. Po wojnie do straży wstąpili: Joachim Secjef, Józef Lanier, Piotr Macjena i Jan Sier. Po zebraniu w roku 1932 prezesem straży został Bernard Tomala, komendantem Artur Świerc, skarbnikiem Joachim Seget, a sekretarzem Paweł Borszcz.

W okresie międzywojennym straż gasiła pożary i pomagała mieszkańcom w innych niebezpieczeństwach.

W czasie II wojny światowej glinicka straż prawie się rozpadła, ale nie zaprzestała swojej działalności..

W roku 1948 utworzenia jednostki niemal od nowa podjął się Karol Pawełka, a do straży wstąpiło wielu nowych ochotników, m.in.: Stefan Gajda, Roman Pietrzyk, Jan Kocyba, Emil Grzechacz i Jakub Kempa.. Wybrano także nowy zarząd w składzie: prezes-Bernard Tomala, komendant-Artur Świerc, skarbnik-Joachim Seget.

Po kolejnym zebraniu w roku 1955 na prezesa wybrano Romana Pietrzyka, sekretarzem został Paweł Borszcz. a naczelnikiem Karol Pawełka. W skład zarządu weszli też: Alojzy Mika, Alojzy Maroń, Józef Zając i Waldemar Kempa. Po wyborach dokonano przeglądu sprzętu i zwrócono się do komendy PSP z prośbą o przydział pompy motorowo-spalinowej i węży w75 i w52 oraz węży ssawnych. Wystosowano także prośbę do Urzędu Gminy o dofinansowanie zakupu mundurów ochronnych, obuwia oraz prądownic.

W roku 1963 na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wybrano nowego prezesa-Henryka Pietrzaka, naczelnikiem nadal był Karol Pawełka, a w skład zarządu weszli również: Alojzy Mika, Alojzy Maroń, Józef Zagórski, Waldemar Kempa i Karol Maroń. Na zebraniu zarząd zwrócił się z prośbą do Powiatowej Komendy Straży Pożarnej o przydział pompy spalinowej. W tym samym roku w listopadzie strażacy otrzymali, trzy odcinki węży ssawnych B3, smok ssawny B3 pływak B3 i rozdzielacz oraz pompę Leopolia, która zastąpiła sikawkę ręczną czterokołową.

W latach 80-tych prezesem OSP Glinica był Jan Prandzioch, a naczelnikiem Jan Kocyba, którego w roku 1990 zmienił Alfred Garus.

W roku 1983 naczelnik Gminy w Ciasnej przekazał strażakom w bezpłatne użytkowanie salę widowiskową, którą mieszkańcy wioski i strażacy wyremontowali społecznie. W sumie wszyscy, czyli ponad 100 osób przepracowało społecznie 5390 godzin, a wartość ich pracy wyniosła ponad milion ówczesnych zł. Otwarcie wyremontowanej od podstaw sali wraz z uroczysta mszą św. zbiegło się z poświęceniem sztandaru OSP Glinica, ufundowanego przez mieszkańców sołectwa. Z sali tej straż korzystała do roku 1993, kiedy to decyzją sądu i ministerstwa przekazano ją z powrotem RSP Glinica.

Do roku 1999 do pożarów i zdarzeń strażacy wyjeżdżali ciągnikiem udostępnionym przez rolników. Niestety, załadunek sprzętu gaśniczego na przyczepę trwał zbyt długo, więc strażacy docierali na miejsce z opóźnieniem. Po otrzymaniu darowizny od Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Ciasnej w postaci samochodu marki Żuk, po jego remoncie w warsztacie p. Czesława Małczaka auto zostało przystosowane do działań pożarniczych.

W roku 2004, dzięki staraniom obecnego komendanta Alfreda Garusa, nasza straż otrzymała w formie darowizny od Zakładowej Straży Pożarnej Koksowni Wałbrzych samochód marki Jelcz. Po spełnieniu wszystkich formalności, samochód został zarejestrowany, jako strażacki wóz bojowy. Jego zbiornik ma pojemność 6500l, co plasuje go wśród najlepszych wozów bojowych w naszej gminie. Od tego czasu straż w Glinicy jest jednostką typu S2, tzn. posiada dwa wozy strażackie. Obydwa pojazdy znalazły wreszcie garaż w nowym budynku remizy.

Dzień dzisiejszy OSP Glinica

Jak przed chwilą wspomniałem, rok temu, dzięki pomocy władz gminnych oraz poświęceniu i zaangażowaniu miejscowych strażaków i sportowców oraz mieszkańców oddano do użytku nową strażnicę. Nowy budynek jest nowoczesny i wielofunkcyjny, oprócz garaży i pomieszczeń dla straży znajduje się w nim duża sala, w której odbywają się spotkania i imprezy okolicznościowe dla strażaków, ale także dla Klubu Sportowego „Promień Glinica”, miejscowego Koła Gospodyń, Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Glinica oraz mieszkańców sołectwa. 

Dzisiaj jednostka liczy 17 czynnych strażaków w tym jedna pani.  11 z nich to strażacy ratownicy, a trzech posiada dodatkowo uprawnienia kierowców i ratowników technicznych oraz pilarzy drewna.  Każdy strażak posiada kompletne ubranie specjalistyczno – ochronne. Przy OSP działa 2 sekcje Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych liczące 10 chłopców i 8 dziewcząt, z czego 6 młodych strażaków posiada wyszkolenie członka MDP.  Każdego roku członkowie MDP biorą udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Strażacy dysponują lekkim samochodem ratowniczo-gaśniczym Wolkswagen T- 4 z pełnym wyposażeniem oraz samochodem Jelcz GCBA 6/32. Każdy z pojazdów wyposażony jest w radiostacje samochodowe. Dodatkowo strażacy mają na stanie 2 pompy: szlamową i pływającą oraz pilarkę do drewna, agregat prądotwórczy i radiostację nasobną.  Dumą prezesa pana Alfreda Garusa i wszystkich strażaków jest pierwsza i najnowocześniejsza w powiecie syrena elektroniczna z możliwością zdalnego uruchamiania i selektywnego wywołania jednostki w razie pożaru lub innych zdarzeń losowych. W 2012 roku OSP Glinica 5-cio krotnie wyjeżdżała do pożarów i 1 raz do fałszywego alarmu, łącznie w akcjach brało udział 22 ratowników.

Plany na przyszłość:

W pierwszej kolejności jednostka planuje wymienić starego LT-ka 4 na nowszy lekki samochód pożarniczy oraz uzupełnić sorty mundurowe zarówno te wyjściowe jak i ochronne, Trzeba także dokupić myjkę ciśnieniową, radiostację nasobną, pilarkę od drewna i piłę do betonu i stali. W planach jest utwardzenie drogi dojazdowej i placu za budynkiem oraz to, o co proszą nie tylko młodzi strażacy, ale także większość mieszkańców Glinicy, a mianowicie założenie kawiarenki internetowej.

Plany jak słyszymy są bardzo ambitne, ale i konieczne do zrealizowania, aby jednostka z prawie 140 –letnią tradycją nadal była jedną z najnowocześniejszych jednostek OSP nie tylko w Gminie Ciasna, ale i w powiecie lublinieckim. i tak jak dotychczas nadal mogła służyć Bogu na chwałę, ludziom na pożytek.

Dziękujemy za uwagę i życzymy Wszystkim w imieniu OSP Glinica przyjemnej zabawy.  


Opracowali: Joanna i Andrzej Rojek

Realizacja: IDcom.pl