Opłaty za odpady komunalne

Deklaracja właściciela nieruchości dotycząca odbioru odpadów:

deklaracja.doc

deklaracja.pdf

 OPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

Na podstawie Uchwały Nr XXXV/274/2013 Rady Gminy Ciasna z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. , która uchyla uchwałę Nr XXIX/204/2012 Rady Gminy Ciasna z dnia 10.12.2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłatę za odbiór odpadów komunalnych,

mieszkańcy dokonują opłat zgodnie z treścią uchwały:

§ 1.
1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, obowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie w terminie do 15 dnia następnego miesiąca, w którym powstało zobowiązanie.
2. Opłatę za miesiąc grudzień należy uiścić w terminie do 31 grudnia danego roku.

§ 2.
Opłatę należy uiszczać bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Ciasna lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Ciasna.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiazującą od 15 lipca 2013 r.

DZ. URZ. WOJ. SLA 2013.5029   Ogłoszony: 2013-07-16  

Uchwała Nr XXIX/204/2012 Rady Gminy Ciasna z dnia 10.12.2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Uchwała Nr XXIX/202/2012 Rady Gminy Ciasna z dnia 10.12.2012r.w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciasna.

 

Uchwała Nr XXX/220/2012 Rady Gminy Ciasna zdnia 27 grudnia 2012r. zmieniajaca uchwałę Nr XXIX/202/2012 z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciasna


Na sesji Rady Gminy Ciasna w dniu 11 lipca 2013r. podjęta została uchwała dotycząca zmiany terminów płatności za odbiór odpadów komunalnych.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiazującą od 15 lipca 2013 r.


Uchwała Nr XXXV/274/2013 Rady Gminy Ciasna z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 


 

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE CIASNA ZA ROK 2014

 

Zarządzenie w sprawie przyjęcia rocznej analizy

Analiza stanu gospodarki odpadami 

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE CIASNA ZA ROK 2015

 

Zarządzenie w sprawie przyjęcia rocznej analizy oraz analiza stanu gospodarki odpadami


Realizacja: IDcom-jst.pl