Regulamin

REGULAMIN

 

KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

w Ciasnej

oraz Filii w Glinicy, Sierakowie Śląskim i Zborowskiem

 

§ 1

Postanowienia ogólne.

 

            Udostępnianie zbiorów w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ciasnej odbywa się według zasad ustalonych w niniejszym REGULAMINIE

 

§ 2

Korzystanie z usług biblioteki.

 

➢    Z usług biblioteki mogą korzystać wszyscy mieszkańcy gminy.

➢    Korzystanie ze zbiorów biblioteki jest bezpłatne.

➢    Przy zapisie zgłaszający się powinien:

➢    okazać dowód osobisty (lub inny dokument tożsamości),

➢    wypełnić kartę apisu i zobowiązać się do przestrzegania regulaminu,

➢    za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.

➢    Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z treścią regulaminu i przestrzegać jego postanowień

➢    Czytelnik jest zobowiązany informować bibliotekę o zmianie nazwiska i miejsca zamieszkania.

➢    W wypożyczalni obowiązuje cisza oraz zakaz palenia papierosów.

 

§ 3

Udostępnianie zbiorów na miejscu

 

➢    W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego i czasopism

➢    Przed opuszczeniem biblioteki, czytelnik pozostawia zbiory w wyznaczonym miejscu

 

§ 4

Wypożyczanie

 

➢    Wypożyczyć można jednorazowo maksymalnie 5 woluminów.

➢    Książki popularnonaukowe wypożycza się na okres nie dłuższy niż 14 dni, a beletrystykę na 30 dni.

➢    Biblioteka może przesunąć termin zwrotu książki, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

➢    Na prośbę czytelnika biblioteka może zarezerwować książki aktualnie wypożyczone.

➢    Dzieci do lat 15 mogą wypożyczyć literaturę dla dorosłych, tylko za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

➢    Czytelnik ma prawo do informacji o książkach oraz pomocy w doborze lektury.

➢    Wybrane książki czytelnik rejestruje u bibliotekarza.

§ 5

Poszanowanie i zabezpieczenie książek

 

➢    Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek będących własnością biblioteki. Powinien zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.

➢    Za zagubione lub zniszczone książki odpowiada czytelnik, który jest zobowiązany do odkupienia takiej samej książki lub w porozumieniu z bibliotekarzem do odkupienia książki o podobnej wartości i treści.

 

§ 5

Przetrzymywanie książek

 

➢    Za przetrzymanie materiałów bibliotecznych ponad termin określony w § 4 biblioteka pobiera opłaty. Wysokość opłat za upomnienie jest ustalona zgodnie z wysokością aktualnych opłat pocztowych plus cena druku upomnienia.

➢    Jeśli czytelnik mimo upomnień odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa

Biblioteka może podać do publicznej wiadomości nazwiska osób złośliwie uchylających się od zwrotu książek.

Realizacja: IDcom.pl