Lata 2012 - 2016

Inwestycje w Gminie Ciasna

 

Wnioski złożone do Urzędu Marszałkowskiego RPO

 

1. Efektywność energetyczna.

 

a)      Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ciasna

 

Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Numer naboru RPSL.04.05.01-IZ.01-24-030/15

Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie         5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

Poddziałanie    1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT

Termin realizacji         2016-02-23 - 2017-05-31

Koszty kwalifikowane            929 941,71 zł

Dofinansowanie          737 065,24 zł

 

b)      Poprawa efektywności energetycznej budynków i ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ciasna - Kompleksowa termomodernizacja budynku oświatowo-komunalnego w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia 10

 

Numer naboru RPSL.04.03.01-IZ.01-24-045/16

Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie         3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Poddziałanie    1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT

Termin realizacji         2014-11-18 - 2016-08-30

Koszty kwalifikowane            433 566,41 zł

Dofinansowanie          272 417,02 zł

 

Budynek oświatowo-komunalny objęty projektem znajduje się w Sierakowie Śląskim
przy ul. Szkolnej 2. Właścicielem budynku jest Gmina Ciasna. Budynek podzielony jest
na dwie części: część oświatową mieszczącą sale lekcyjne (gimnazjum) i część komunalną,
w której znajduje się pięć lokali mieszkalnych.

Zakres kompleksowej termomodernizacji przedmiotowego budynku obejmuje następujące główne zadania:

  1. Zakup i montaż kotłów gazowych wraz z niezbędnymi robotami w obrębie źródła ciepła.
  2. Wykonanie instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania.
  3. Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej.
  4. Docieplenie budynku – docieplenie ścian zewnętrznych styropianem grubości 14cm, cokołów i stropu nad ostatnią kondygnacją oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

 

Realizacja projektu poprawi izolacyjność termiczną przegród zewnętrznych budynku i pozwoli zmniejszyć zużycie energii potrzebnej do jego ogrzania, jednocześnie eliminując istniejące wady technologiczne (mostki termiczne, nieszczelności).

 

2. Termomodernizacja budynków.

 

a)      Fabryka Fajek - Skansen - Zborowskie.

 

Modernizacja Fabryki Fajek w Zborowskiem docelowo prowadzi do zmiany sposobu
jej użytkowania jako skansen. Tym samym zmiany ograniczone zostały do zakresu niezbędnego
dla zachowania budynku w istniejącej postaci, zrezygnowano z rozbiórki obiektu na rzecz jego zabezpieczenia, a także wzmocnienia istniejącej struktury. Remont sklepienia polegał na standardowej technice klejenia, natomiast wypełnienie ubytków w ww. sklepieniu wykonane zostało technikami klasycznymi.
Ponadto stalowa konstrukcja nadproży  w trzonie kominkowym zastąpiona została techniką
„szycia muru” i klejeniem spękań metodą iniekcji. Co do zagospodarowania terenu, zrezygnowano
z wykonania przyłączy: wodnego, gazowego i kanalizacji sanitarnej, natomiast wykonane zostało wyłącznie przyłącze elektryczne.

 

b)      Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Sierakowie Śląskim.

42-793 Ciasna, ul. Szkolna 4, Sieraków Śląski.

 

Inwestycja miała miejsce w Sierakowie Śląskim, natomiast jej przedmiotem był budynek szkoły podstawowej. W ramach prac wykonano instalację centralnego ogrzewania oraz instalację gazową. Ponadto wymieniono drzwi zewnętrzne oraz pomalowano elewację ww. budynku.

 

c)      Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciasnej.

Przedszkole w Ciasnej – Oddział zamiejscowy w Zborowskiem – 42-793 Ciasna.
ul. Myśliwska 1, Zborowskie.

 

Prowadząc termomodernizacje budynku wielofunkcyjnego w Zborowskiem, wymieniono stolarkę drewnianą i okienną, wymieniono system dociepleń ścian zewnętrznych przedmiotowego budynku,
a także zainstalowano centralne ogrzewanie.

 

d)      Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciasnej.
Przedszkole w Ciasnej – 42-793 Ciasna, ul. Zjednoczenia 10.

 

W ramach termomodernizacji przedszkola w Ciasnej wykonano instalację gazową, a także instalację centralnego ogrzewania. Co więcej, roboty obejmowały wykonanie stolarki drewnianej i okiennej, wymiany pokrycia dachowego, a także odrestaurowania ścian zewnętrznych.

 

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zborowskie w Gminie Ciasna.

 

Numer naboru RPSL.05.01.01-IZ.01-24-069/16

Oś priorytetowa          5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów

Działanie         1. Gospodarka wodno-ściekowa

Poddziałanie    1. Gospodarka wodno-ściekowa ZIT

Termin realizacji         2014-05-06 - 2018-11-30

Koszty kwalifikowane            5 238 485,31 zł

Dofinansowanie          4 452 712,51 zł

 

4. Inwestycje drogowe – Gmina Ciasna.

 

a)      Przebudowa ciągu ul. Nowej i Świerkowej łączących drogę krajową nr 11 z drogą powiatową nr S2011 w miejscowości Ciasna – odcinek ul. Świerkowej do skrzyżowania z ul. Nową do skrzyżowania z ul. Polną.

 nowajpg [300x193]

Wartość inwestycji: 2 117 257,92 zł brutto

Szacunkowe dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego: 952 599,00 zł

 

W ramach robót przeprowadzona została rozbiórka dotychczasowej nawierzchni, korytowanie mechaniczne drogi, podbudowa z użyciem specjalistycznego kruszywa. Przedmiotowa nawierzchnia przed siedzibą Urzędu Gminy (parking) pokryta została kostką granitową oraz brukowo betonową, natomiast po dwóch stronach remontowanej ulicy Nowej powstał nowy chodnik.
Nawierzchnia na ul. Świerkowej jest bitumiczna. Sumaryczna długość wyremontowanych ulic (Nowej, Świerkowej) wynosi 835m. Ponadto prace objęły również odwodnienie korpusu drogowego oraz wymianę przyłączy wodociągowych przy ul. Nowej.  Co więcej, zainstalowano typu LED na przystosowanych do tego słupach aluminiowych, a oświetlenie to spełnia wszystkie wymogi niskiej emisji.

 

b)      Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gminie Ciasna, Sołectwo Molna, ul. Polna.

 

Wartość inwestycji: 227 210,00zł brutto

Dofinansowanie do inwestycji z Urzędu Marszałkowskiego: 187 600,00 zł

 

Na przedmiotową inwestycję, w wyniku złożonego przez Gminę wniosku, przyznano środki
z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Powyższa droga ma długość 942m, posiada pobocza oraz stanowi dojazd do pól.
Jej nawierzchnia pokryta jest asfaltem.

 

c)      Przebudowa ul. Tylnej w miejscowości Molna, w Km 0+000 - 1+000.

 

Wartość inwestycji: 306 743,00zł brutto

Szacunkowe dofinansowanie ze środków Urzędu Wojewódzkiego: 224 000,00zł

 

Remont ulicy Tylnej w miejscowości Molna, w sąsiedztwie szkoły podstawowej, dofinansowany
jest w ok. 80% ze środków Urzędu Wojewódzkiego w ramach dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W ramach robót nawierzchnia drogi wykonana została z mieszkanki mineralno-bitumicznej gr. 4cm – warstwa ścieralna, natomiast pobocze z tłucznia kamiennego gr. 10cm na szer. 0,5m obustronnie. Cała długość drogi to ok. 1km. Przebudowa objęła również odwodnienie w sąsiedztwie szkoły podstawowej.

 

d)      Przebudowa dróg, parkingów i chodników przy blokach w Panoszowie.
(dz. nr. 5/18 i 5/27)

 

Wartość inwestycji (kompleksowa): 632 683,00zł brutto

Wartość inwestycji: 302 525,00zł brutto / na rok 2015

Wartość inwestycji: 330 158,00 zł brutto / na rok 2016

 

Szacunkowa wartość dofinansowania ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
za rok 2016: 270 000,00zł

 

Na wniosek Gminy został przejęty do jej zasobów teren z lokalami w Panoszowie przy
ul. 1 Maja. Kolejny etap prac na ww. terenie prowadzony był w wyniku pozyskania kolejnych środków finansowych pochodzących z oszczędności z poprzedniego postępowania przetargowego. Inwestycje dotyczyły parkingów, dróg, dojazdów, chodników. Całość nawierzchni wykonana
jest z  kostki betonowej. Inwestycja powstała po przejęciu działek 5/18 oraz 5/27 w 2016 r.

 

5. Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Ciasna – etap 1.

 

Wartość projektu: 75 168,43 zł brutto

 

Projekt polegający na demontażu, zebraniu oraz transporcie wyrobów azbestowych
z nieruchomości położonych na terenie Gminy Ciasna w roku 2016. Przedmiotowy projekt został sfinansowany przy wsparcia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

  


 

 

Planowane inwestycje

 

1. Wniosek oceniony pozytywnie - Przebudowa drogi gminnej 652 004 S (ul. Dąbrowa) łączącej drogę powiatową nr S2308 z drogą krajową nr 11 w Gminie Ciasna

 

Termin realizacji: 04.2017 r. - 11.2017 r.

Wkład własny: 816 609 zł

Dofinansowanie: 816 608 zł

Suma: 1 633 217 zł

Stan istniejący :

Przedsięwzięcie obejmuje odcinek drogi gminnej 652004S (ul. Dąbrowa) o długości 995,50m.
W istniejącym stanie na odcinku objętym opracowaniem występuje jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego o zmiennej szerokości od 3,00 – 4,50 m. Obecny stan nawierzchni przedmiotowego odcinka jest zły (spękania, nierówności) spowodowane nieuregulowaną gospodarką wodną
– brak sprawnego odprowadzenia wody opadowej z drogi do kanalizacji deszczowej.
Droga nie jest wyposażona w oświetlenie. Ponadto zamontowanych zostanie 17 lamp LED spełniających warunki niskiej emisji.

Stan docelowy :

Ulica Dąbrowa : jezdnia o długości 995,50m z betonu asfaltowego o stałej szerokości równej 5,5 m, Szerokość pasa ruchu 2,75 m. Odwodnienie kanalizacja deszczowa o długości 869m, wykonanie oświetlenia na długości 558 m, przebudowa skrzyżowań z drogami gminą
oraz drogą krajową. Droga zyska nowe oznakowanie .

Wydatki niekwalifikowane: przebudowa sieci teletechnicznej, przebudowa urządzeń kolidujących, nadzór inwestorski nad robotami niekwalifikowanymi, dokumentacja projektowa, roboty związane
z odcinkiem drogi obejmującym fragment skrzyżowania z DK 11 zgodnie z ustaleniami z GDDKiA.

Gmina Ciasna jako inwestor jest w posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę nr WB.6740.3.2016
z 05.01.2016r. Dokumentacja techniczna i projektowa oraz Projekt stałej organizacji ruchu została opracowana przez Firmę „Gramar” Sp. z o.o. Na etapie projektowania uzyskano wymagane uzgodnienia, warunki i opinie w zakresie usunięcia kolizji z sieciami : kanalizacyjną, elektryczną
i teletechniczną i gazową. Gmina jest w posiadaniu dokumentacji technicznej
i projektowej niezbędnej do rozpoczęcia inwestycji, również w zakresie rzeczowym nieobjętym wnioskiem o dofinansowanie. Projekt nie wymaga oceny oddziaływania na środowisko.
Zadanie nie jest realizowane na obszarze Natura 2000.

Odcinek ma bezpośrednie powiązanie (skrzyżowanie) z drogą krajową nr 11. Droga graniczy z Gminą Pawonków i łączy dwie miejscowości Glinica oraz Łagiewniki Wielkie w Gminie Pawonków.
 Zakres robót obejmuje odcinek drogi w Gminie Ciasna . W dalszym odcinku przebiegającym
w Gminie Pawonków droga łączy się z drogą powiatową S2308. Projekt obejmuje również przebudowę skrzyżowania z ulicą Szczyrkową (652 003 S).

Przy odcinku drogi zlokalizowane są następujące działalności gospodarcze: Andrzej Pollok Mechanika Pojazdowa, Mirosław Dudzik MIRTRANS, MIRTRANS - BIS IWONA DUDZIK, Tomasz Kowol "TORE" droga umożliwia dojazd do  pięć gospodarstw rolnych. Droga przebiega przez obszar wiejski. W obrębie skrzyżowania z DK 11 zlokalizowana jest przepompownia ścieków. Przy drodze zlokalizowany jest dojazd do pompowni wody.

 

2. W ramach wniosków powodziowych otrzymano promesy o wartości razem – 1 383 920 zł, Wartość projektu: 1 729 900,00 zł.

- ul. Krótkiej w Ciasnej, której nawierzchnia wyłożona zostanie kostką + odwodnienie,

- ul. Nowy Dwór w Ciasnej, której nawierzchnia będzie asfaltowa + odwodnienie,

- ul. Hubala w Ciasnej, której nawierzchnia będzie asfaltowa,

- ul. Stawowej w Ciasnej, której nawierzchnia wyłożona zostanie kostką,

- ul. Leśnej w Jeżowej, której nawierzchnia będzie asfaltowa, długość – 400m, w ramach etapu I

- ul. Wrzosowej w Ciasnej, której nawierzchnia wysypana zostanie tłuczniem + odwodnienie

- ul. Bocznej w Glinicy, której nawierzchnia wysypana zostanie tłuczniem, - 800m, w ramach etapu I

- ul. Jarzębinowej w Ciasnej, której nawierzchnia wysypana  zostanie tłuczniem + odwodnienie,

- ul. Oleskiej w Jeżowej, w ramach etapu III, której nawierzchnia wysypana zostanie tłuczniem,

- sięgacza ul. Zjednoczenia do oczyszczalni w Ciasna, której nawierzchnia będzie asfaltowa.

-  ul. Osiedlowej w Molnej, której nawierzchnia będzie asfaltowa,

- sięgacza ul. Zjednoczenia do starego ujęcia wody w miejscowości Ciasna, której nawierzchnia wysypana zostanie tłuczniem, w ramach etapu II + odwodnienie,

- ul. Bocznej w Dzielnej, której nawierzchnia będzie wyłożona tłuczniem, w ramach etapu I.

Przedmiotowe przebudowy są w trakcie realizacji, a ostateczne zakończenie przedmiotowych robót datuje się na 20 grudnia 2016 r.

Kolejnym etapem przebudowy dróg jest rok 2017.

 

3. Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego

 

Wartość projektu: 31 868 164,07 zł brutto

Wnioskowana kwota dofinansowania: 27 087 939,46 zł

Termin realizacji: 04.2018 – 04.2021

 

Przedmiotowa inwestycja obejmuje Powiat Lubliniecki + Lubliniec, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Pawonków. Jej głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa na Drodze Krajowej 11. Inwestycja obejmie między innymi Glinicę, Ciasną oraz Sieraków Śląski. W ramach projektu powstanie także ścieżka rowerowa z Ciasnej do Dzielnej (planowanym punktem docelowym jest przedsiębiorstwo INVADO) oraz ścieżka rowerowa na ul. Jeżowskiej, prowadząca do przedsiębiorstwa EJOT Sp. z o.o. Co więcej, na skrzyżowaniu DK 11 z drogą w kierunku na Patokę, umiejscowione zostaną dwie lampy fotowoltaiczne, w celu poprawy widoczności na powyższym skrzyżowaniu.

 

a)      Budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 11 w granicach Gminy Ciasna, na odcinku ok. 12600 mb (odcinek I). Nawierzchnia z betonu asfaltowego.

b)      Budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 2305S, na odcinku ok. 2060 mb (odcinek II. Nawierzchnia z betonu asfaltowego.

c)      Budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 2011S, na odcinku od planowanego punktu przesiadkowego do ul. Wiejskiej w miejscowości Ciasna, długości ok. 590 mb (odcinek V). Nawierzchnia z betonu asfaltowego.

d)      Budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 2306S, ul. Jeżowska w miejscowości Ciasna, na odcinku ok. 430 mb (odcinek VI). Nawierzchnia z betonu asfaltowego.

e)      Budowa punktu przesiadkowego w miejscowości Ciasna obejmującą:

·      budowę parkingu dla 20. samochodów osobowych (z uwzględnieniem 2. miejsc dla niepełnosprawnych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej,

·      budowę zadaszonych miejsc postojowych na 20 rowerów. Konstrukcja stalowa kryta blachą stalową powlekaną,

·      zagospodarowanie terenu wokół punktu przesiadkowego w elementy małej architektury wraz z oświetleniem LED.


Prezentacja z inwestycji w gminie Ciasna

Realizacja: IDcom.pl