Odnawialne Źródła Energii

 

"Montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Gminy Ciasna"

 

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


 

W związku z otrzymanymi do projektu uwagami Urzędu Marszałkowskiego (Instytucja Zarządzająca RPO WSL 2014-2020), dokonano zmian w treści regulaminu oraz treści umowy o powierzenie grantu.

Projekt pomyślnie przeszedł ocenę formalną, aktualnie znajduje się na etapie oceny merytorycznej. Zakładamy, że rozstrzygnięcie naboru nastąpi pod koniec I kw. 2019 r. na bieżąco będziemy Państwa informować w tej sprawie.

W związku z Państwa licznymi pytaniami, prosimy o niezawieranie umów z dostawcami urządzeń i instalacji do momentu przyznania Gminie Ciasna dofinansowania (momentu podpisania umowy o dofinansowanie pomiędzy Gminą Ciasna, a IZ RPO WSL 2014-2020).

Informujemy, że w projekcie refundacji podlegać będą jedynie wydatki z faktur wystawionych po zawarciu przez Państwa umowy dot. udzielenia grantu z Gminą Ciasna, co może mieć miejsce dopiero po otrzymaniu przed Gminę Ciasna dofinansowania na realizację przedmiotowego projektu.


Z poważaniem

Przemysław Krzysik
Członek Zarządu
Collect Consulting S.A.


REGULAMIN

Umowa o powierzenie grantu

NAJCZĘŚNIEJ ZADAWANE PYTANIA MIESZKAŃCÓW
PODCZAS SPOTKANIA W DNIU 25.04.2018 R. Z MIESZKAŃCAMI

Po ponownym przeanalizowaniu zapisów regulaminu konkursu opublikowanych przez Urząd Marszałkowski dla projektu, informujemy, że refundacji będą podlegać tylko wydatki z faktur wystawionych po zawarciu przez Państwa umowy dot. udzielenia grantu z Gminą Ciasna, co może mieć miejsce dopiero po otrzymaniu przed Gminę Ciasna dofinansowania na realizację przedmiotowego projektu.

Przepraszamy za wprowadzenie Państwa w błąd podczas spotkania z mieszkańcami. Prosimy o niezawieranie umów z wykonawcami do momentu otrzymania dofinansowania przez Gminę Ciasna i podpisania przez Państwa umowy z Gminą na udzielenie grantu.


1.       Czy aby brać udział w projekcie trzeba być zameldowanym na terenie gminy?

Odp.: Nie. Warunkiem koniecznym do udziału w projekcie jest posiadanie prawa własności do nieruchomości, która położona jest na terenie Gminy Ciasna. Zameldowanie na terenie gminy nie jest warunkiem koniecznym. Należy zaznaczyć, że najlepiej będzie jak do projektu zostaną zgłoszone budynki, które przeznaczone są do stałego zamieszkania.

2.       Czy jest jakiś limit mocy zainstalowanych instalacji OZE?

Odp.:  limit mocy zainstalowanej wynosi nie więcej niż 40kW. W projekcie instalacje OZE rozumiane są jako mikroinstalacje, których montaż nie wymaga pozwolenia na budowę.

3.       Czy instalacja musi być instalowana na dachu czy na innej konstrukcji np.: samonośnej?

Odp.: Zakłada się, montaż instalacji również w innych miejscach montażu niż dach. Eksperci techniczni dokonując inspekcji w budynkach określą ewentualną możliwość montażu instalacji w innych miejscach. Dla przypomnienia regulamin projektu nie dopuszcza możliwości montażu instalacji na balkonach.

4.       Kiedy mieszkańcy najprawdopodobniej dowiedzą się o fakcie otrzymania dofinansowania przez Gminę?

Odp.: Zakończenie naboru działania 4.1.3 Odnawialne źródła energii, w ramach którego Gmina Ciasna ubiegać się będzie o dofinansowanie wyznaczona na dzień 29 maja 2018 r. Z doświadczenia zakładamy, że proces oceny złożonych wniosków trwać będzie co najmniej około pół roku. Zakłada się, że ostateczne rozstrzygnięcie konkursu powinno mieć miejsc w II kw. 2019 r.

5.       Kto skupuje energię? Czy jest możliwość odsprzedania energii?

Odp.: W przypadku montażu instalacji fotowoltaicznej odkupienia energii elektrycznej dokonuje zakład energetyczny, który dostarcza energię, aby tego dokonać konieczna jest tzw. umowa kompleksowa, co jest warunkiem koniecznym przystąpienia do programu. W przypadku pozostałych źródeł ciepła energia zużywana jest na potrzeby własne.

6.       Czy inwestycja musi być kredytowana czy może być zrealizowana ze środków własnych mieszkańca?

Odp.: Inwestycja w pierwszej kolejności będzie finansowana ze środków własnych grantobiorców, następnie grantobiorcy otrzymają refundację. Zmieszczenie się w limitach refundacji dla poszczególnych typów instalacji, nie spowoduje konieczności dopłat ze strony grantobiorców. Dofinansowanie projektu wynosi 100%, co oznacza, że nie wymagany jest wkład własny ze strony grantobiorców.

7.       Czy udział w projekcie wymaga docieplenie domów?

Odp.: Celem programu jest wymiana tradycyjnych źródeł ciepła na odnawialne źródła ciepła, a nie eliminacja zjawiska niskiej emisji. Docieplenie elewacji, wymiana pokrycia  dachowego stanowi koszt niekwalifikowany w prograwie, w którym Gmina Ciasna ubiega się o dofinansowanie.

8.       Czy wkład kominowy stanowi koszt kwalifikowany w projekcie?

Odp.: Wkład kominowy zostanie uznany za koszt kwalifikowany w projekcie, tylko i wyłącznie wtedy, kiedy producent wymagać będzie stosowania wkładu kominowego celem zagwarantowania parametrów sprawnościowych samego kotła.

9.       Czy w projekcie jest konieczność zastępowalności źródeł ciepła?

Odp.: Tak. Projekt zakłada warunek zastępowalności starych źródeł ciepła nowymi w zakresie w jakim nowe źródło przejmuje produkcję energii, np. w przypadku kotła węglowego ogrzewającego c.o. montaż kotła opalanego peletami zasilającego c.o. skutkuje koniecznością likwidacji kotła węglowego. Warunek ten nie dotyczy np. pompy ciepła c.w.u. - montaż pomy ciepła do c.w.u. nie ogranicza funkcjonowania tradycyjnego kotła służącego do zasilania c.o.

§ 3 Warunki montażu instalacji OZE, pkt 12 w Regulaminie
Grantobiorca, po zamontowaniu wybranej instalacji i jej uruchomieniu jest zobowiązany do likwidacji dotychczasowego źródła ciepła.

10.   Gdzie zrealizowano już podobne projekty?

Odp.: w województwie śląskim dofinansowanie do pomp ciepła to pierwszy nabór w ramach RPO WSL. Wcześniejsze konkursy organizowane były przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

11.   Czy w ramach projektu można ubiegać się dofinansowanie na dwie instalacje?

Odp.: tak. W ramach projektu można ubiega się o dofinansowanie na instalacje współistniejące ze sobą.

12.   Czy decydując się na instalację fotowoltaiczną, koszt akumulatorów do gromadzenia i przechowywania energii stanowi koszt kwalifikowany w projekcie?

Odp.: W projekcie zakup akumulatorów do instalacja fotowoltaicznej stanowi koszt niekwalifikowany w projekcie.

13.   Jakie są stosowane kryteria udział w projekcie? Czy kryterium będzie efektywność planowanej instalacji i jej efekty środowiskowe?

Odp.:  Władze Gminy zdecydowały się aby jedynym kryterium udziału w projekcie była kolejność zgłoszeń. W przy weryfikacji zgłoszeń nie są oceniane efekty ekologiczne instalacji.

14.   Czy w deklaracji mieszkańca mogę zaznaczyć chęć montażu dwóch instalacji?

Odp.: Tak. Tylko tak aby instalacje nie wykluczały się wzajemnie, tyko był ze sobą współistniejące.

15.   Czy konsultanci techniczni dokonujący wizytacji nieruchomości będą rekomendować rozwiązania techniczne?

Odp.: Konsultanci techniczni dokonają wstępnego określenia, czy wnioskowany przez Państwa typ instalacji jest możliwy do wdrożenia pod kątem technicznym. To Państwo decydujecie o wnioskowanych rozwiązaniach i typach instalacji, jak również o dostawcach konkretnych rozwiązań. Nikt Państwu niczego nie rekomenduje i nie zaleca.  Konsultanci techniczni nie przedstawią Państwu opinii i zaleceń odnośnie marki czy typu urządzeń.

16.   Kto będzie wykonywać instalacje?

Odp.: Instalacje wykonywać będzie firma, która zostanie przez Państwa wybrana w ramach zapytań ofertowych. W tym celu prosimy o skierowanie minimum 3 zapytań ofertowych do odpowiednich firm. W sytuacji otrzymania jedynie 2 zwrotnych ofert, zapytanie ofertowe należy złożyć kolejnej firmie. Aby dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty musicie Państwo dysponować przynajmniej 3 ofertami od potencjalnych wykonawców.

17.   Czy jest możliwość zmiany treści deklaracji? Wstępnie założono pompę ciepła, a coraz bardziej przekonujemy się do instalacji solarnej?

Odp.: Gmina we wniosku o dofinansowanie przedstawia kalkulację wskaźników, z których będzie musiała się wywiązać. Zakładamy, że modyfikacji złożonej deklaracji udziału w projekcie można dokonać do momentu wizytacji konsultantów technicznych. Przypominamy, że termin składania wiążących deklaracji upływa 14 maja 2018 r.

18.   Jaki jest okres trwałości dla projektu?

Odp.: Okres trwałości dla projektu wynosi 5 lat, licząc od dnia końcowego rozliczenia projektu przez Gminę Ciasna. W tym okresie obowiązek utrzymania instalacji leży po Państwa stronie. Państwo będziecie odpowiadać za stan techniczny urządzeń i możliwość z nich korzystania w okresie trwałości. Sensownym rozwiązaniem jest ubezpieczenie instalacji na wypadek jest uszkodzenia, poza okresem gwarancji.

19.   Kiedy będzie wiadomo czy Gmina otrzyma dofinansowanie czy też nie?

Odp.: Nabór wniosków w ramach działania 4.1.3 trwa do 29 maja 2018 r. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że ocena projektów przez Urząd Marszałkowski trwa, co najmniej 6 miesięcy. Realnym terminem wybrania projektu do dofinansowania wydaje się II kwartał 2019 r.

 


Realizacja: IDcom.pl