Usuwanie azbestu

Wójt Gminy Ciasna informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest, znajdujących się na terenie Gminy Ciasna.

Wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Ciasna, pokój nr 13 w godzinach 07.30 – 15.30 do dnia 28 lutego 2019 r.

W ramach Programu przewiduje się udzielenie do 100% dofinansowania na zadanie obejmujące demontaż wyrobów oraz transport i unieszkodliwienie na składowisku odpadów azbestowych. Prace będą realizowane przez wykonawcę wybranego przez Gminę w trybie zamówienia publicznego.

Gmina Ciasna informuje, że warunkiem przystąpienia do programu i uzyskania dofinansowania do usunięcia azbestu jest dopełnienie przez inwestora obowiązku zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Lublińcu Wydział Budownictwa i Architektury.

Osoby ubiegające się o przyznanie dotacji do usunięcia azbestu winny przedłożyć w Urzędzie Gminy Ciasna dokument potwierdzający fakt zgłoszenia zamiaru wykonania robót Staroście Lublinieckiemu (zaświadczenie lub opieczętowaną przez Starostwo kopię zgłoszenia) lub pozwolenie na budowę jeżeli roboty wykonywane były na podstawie decyzji pozwolenia na budowę.


Ogłoszenie o przyjmowaniu wniosków

Regulamin

Wzór wniosku

Załącznik do wniosku

Realizacja: IDcom-jst.pl