Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty

Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej


Koszt całkowity projektu : 31 579 096,67 zł

Dofinansowanie : 15 953 396,21 zł

 

Projekt obejmuje zakresem rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej z modernizacją 4 oczyszczalni ścieków w gminach uczestniczących w projekcie, należących do Stowarzyszenia Gmin „Porozumienie Gospodarczo-Turystyczne Gmin Górnej i Małej Panwi oraz Górnej Liswarty". Liderem projektu jest Gmina Kochanowice. W skład systemów wchodzić będą rurociągi grawitacyjne, tłoczne, pompownie ścieków, przyłącza do przyległych budynków oraz 4 oczyszczalnie ścieków. Z uwagi na duży obszar objęty projektem, uwzględniając zróżnicowanie wysokościowe terenu i przeszkody terenowe, przyjęto rozwiązania projektowe sieci kanalizacyjnej bazujące na kolektorach grawitacyjnych zbiorczych doprowadzających ścieki do pompowni i tłoczenie ich do oczyszczalni ścieków lub bezpośrednio do oczyszczalni.

Beneficjentami projektu są gminy: Kochanowice, Boronów, Ciasna, Herby, Kalety, Koszęcin, Krupski Młyn, Miasteczko Śląskie, Tworóg, Woźniki.

tablica_liswartajpg [500x356]

Realizacja: IDcom.pl