Rozwój usług społecznych poprzez wsparcie rodziny w Gminie Ciasna

 

INFORMACJE O SZKOLENIU WSPARCIE OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH

 

Realizacja szkolenia przyczyni się do powstania "platformy" wymiany doświadczeń i wzajemnej integracji opiekunów, przegadywania problemów oraz praktycznej nauki opieki nad osobą starszą.

 

  1. Szkolenie skierowane jest do osób będących opiekunem osoby niesamodzielnej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i zamieszkujących na terenie Gminy Ciasna.
  2. Wymiar: 84h szkoleniowych tj. 14 spotkań x 6h dla l grupy liczącej 8 osób. Przez godzinę rozumie się 45 minut.
  3. Zakres: pierwsza pomoc, profilaktyka, pielęgnacja. Opiekunowie poprzez uczestnictwo w warsztatach nauczą się asertywności, komunikacji, pracy z klientem otępiennym, jak animować seniorów ,jak razić sobie ze stresem, wypaleniem i negatywnymi emocjami. Ponadto zakres szkoleń będzie każdorazowo dostosowywany do realnych potrzeb danej osoby, na etapie realizacji projektu.
  4. Każde szkolenie zakończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o jego zakończeniu.
  5. Warunkiem ukończenia szkolenia jest min. 80% obecności na zajęciach oraz pozytywne zaliczenie testu końcowego (egzamin wewnętrzny)

 

Dane kontaktowe:

 

Gmina Ciasna: Marek Bieńko tel. 34 357 27 74, m.bienko@ciasna.pl

 

Fundacja na Rzecz Seniorów „BONUM VITAE": Katarzyna Otachel tel. 790 293 330, k.otachel@bonumvitae.org.pl


Skan ogłoszenia
GMINA CIASNA wspólnie z partnerem projektu FUNDACJĄ NA RZECZ SENIORÓW "BONUM VITAE" realizuje projekt pt :„Rozwój usług społecznych poprzez podniesienie jakości i dostępności wsparcia rodziny w Gminie Ciasna".

Projekt ma na celu rozwój usług społecznych, przez objęcie usługami społecznymi 20 osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wzrost umiejętności 32 opiekunów faktycznych w terminie 01.02.2020-31.12.2020r. Grupa docelowa: 20 osób [12 kobiet, 8 mężczyzn] powyżej 60 roku życia, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 32 opiekunów faktycznych [22 kobiety, 10 mężczyzn], opiekunów osób niesamodzielnych, zamieszkujących na obszarze Gminy Ciasna w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

plakatjpg [669x949]

   ulotka.pdf

  regulamin_projektu_022020.pdf
Formularz zgłoszeniowy

Ankieta potrzeb osób z niepełnosprawościami

Oświadczenie o przynależności do gr. docelowej

Oświadczenie o doświadczeniu zagr. ub lub wyk. społ.
Realizacja: IDcom.pl