PSR 2020

Wójt Gminy Ciasna - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020r.

 

Kandydat na rachmistrza terenowego powinien spełniać następujące warunki:

  1. Być pełnoletnim
  2. Zamieszkiwać na terenie  Gminy Ciasna
  3. Posiadać co najmniej wykształcenie średnie
  4. Posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie
  5. Nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje ważne dla osób składających oferty:

  1. Kandydat na rachmistrza musi przejść przeszkolenie, zakończone egzaminem testowym
  2. Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych za które otrzymuje wynagrodzenie zgodne z art. 21 ust. 3 pkt.2 ustawy powszechnym spisie rolnym

Termin składania ofert: od 15 czerwca 2020r do 8 lipca 2020r

Wymagane dokumenty:

  1. Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem imienia, nazwiska, danych teleadresowych, numeru telefonu, adresu e-mail.
  2. Oświadczenie o spełnieniu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karanej za składanie fałszywych oświadczeń
  3. Oświadczenie o spełnieniu wymagań pkt. 1-4 kandydata na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń

Miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy osobiście złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Ciasna w godzinach pracy urzędu, bądź korespondencyjnie na adres: Urząd Gminy Ciasna,ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna z dopiskiem „Nabór na rachmistrza terenowego- powszechny spis rolny 2020r”, decyduje data faktycznego wpływu do urzędu. Dokumenty złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji pok. nr 9 tel.34/3572765


Skan ogłoszenia z podpisem - korekta


Załączniki:

info_o_spisie_rolnym.doc [68 KB]

oswiadczenie_o_niekaralnosci.pdf [61.49 KB]

rodo_nabor.docx [15.74 KB]

zgloszenie_nabor_rach.docx [12.03 KB]

Realizacja: IDcom.pl