PSR 2020


konkurs_sm1jpg [500x262]

konkurs_radiowyjpg [500x262]

 


spis_stanowiskojpg [500x392]

 


wywiad_telefonicznyjpg [500x262]

 


 psr__obowiazekjpg [500x262]


psr__bezpieczenstwojpg [500x262] 


psr__znaczeniejpg [500x262] List Prezesa GUS skierowany do Rolników w sprawie Powszechnego Spisu Rolnego 2020

 

 list_prezesa_do_os_fizycznych.pdf [39.28 KB]

 list_prezesa_do_os_prawnych.pdf [43.3 KB]

 

 plakat1jpg [500x353]

o_co_zapytamy_w_spisiejpg [500x261]

 


 

spis_rolny_2020jpg [500x250]

 

Szanowni Państwo!


Od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020.

Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służy władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych, opartych na analizie danych.

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Polska jako pełnoprawny członek Unii jest zobligowana do przeprowadzenia spisu rolnego. Dlatego też Sejm RP uchwalił 31 lipca 2019 roku ustawę o Powszechnym Spisie Rolnym. To właśnie z ustawy wynika, że spis jest obowiązkowy. Brak udziału w spisie rolnym może skutkować nałożeniem kary grzywny określonej w ustawie o statystyce publicznej.

Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 r.

Ustawa o powszechnym spisie rolnym (plik do pobrania).

Ustawa o spisie rolnym reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powszechnego spisu rolnego w 2020 r., oraz zakres, formę i tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu.


Realizacją spisu rolnego kierują kolejno:
•    Generalny Komisarz Spisowy – Prezes GUS, dr Dominik Rozkrut;
•    Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego – dyrektor Centralnego Biura Spisowego (CBS) – dr Janusz Dygaszewicz;
•    Wojewódzki komisarz spisowy – wojewoda w wojewódzkim biurze spisowym, którego zastępuje dyrektor właściwego urzędu statycznego;
•    Gminny komisarz spisowy – wójt/burmistrz/prezydent w gminnym biurze spisowym.


Spis rolny zostanie prowadzony w gospodarstwach rolnych:
•    osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);
•    osób prawnych;
•    jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.


Wszystkie w/w podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Metody przeprowadzenia spisu rolnego?

Podstawową i najdogodniejszą formą realizacji spisu powszechnego będzie samospis internetowy – każdy użytkownik gospodarstwa rolnego będzie mógł dokonać spisu we własnym domu, na własnym urządzeniu mającym połączenie z Internetem, za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego lub telefoniczne dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99.
Uzupełniającą metodą udziału w spisie będzie wywiad telefoniczny (przeprowadzany przez rachmistrza telefonicznego) oraz wywiad bezpośredni (przeprowadzany przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne pod warunkiem, że pozwoli na to sytuacja epidemiczna w kraju).

Nie masz w domu dostępu do Internetu? Jest na to sposób!

W gminnych biurach spisowych zapewnimy Ci bezpłatny dostęp do pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy.

Bezpieczeństwo danych:


Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystyczne, realizowane są z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne. Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji.
Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej. Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Statystyka a ochrona danych w PSR

Badania statystyki publicznej są wyjątkiem, jeżeli chodzi o prawa osób do ochrony swoich danych. Zgodnie z zapisami europejskich aktów prawnych „prawo do bycia zapomnianym” nie przysługuje, jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do celów statystycznych.

Polska ustawa o PSR 2020 https://spisrolny.gov.pl/images/pliki/D2019000172801.pdf
wymienia wprost artykuły rozporządzenia o RODO, które nie mają zastosowania. I tak respondentom nie przysługuje prawo do:
•    dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
•    sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
•    ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
•    sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

https://spisrolny.gov.pl/images/pliki/Informacje_dotyczące_przetwarzania_danych_osobowych_zebranych_w_powszechnym_spisie_rolnym.pdf

  plakat_spis.pdf

 Wójt Gminy Ciasna - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020r.

 

Kandydat na rachmistrza terenowego powinien spełniać następujące warunki:

  1. Być pełnoletnim
  2. Zamieszkiwać na terenie  Gminy Ciasna
  3. Posiadać co najmniej wykształcenie średnie
  4. Posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie
  5. Nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje ważne dla osób składających oferty:

  1. Kandydat na rachmistrza musi przejść przeszkolenie, zakończone egzaminem testowym
  2. Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych za które otrzymuje wynagrodzenie zgodne z art. 21 ust. 3 pkt.2 ustawy powszechnym spisie rolnym

Termin składania ofert: od 15 czerwca 2020r do 8 lipca 2020r

Wymagane dokumenty:

  1. Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem imienia, nazwiska, danych teleadresowych, numeru telefonu, adresu e-mail.
  2. Oświadczenie o spełnieniu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karanej za składanie fałszywych oświadczeń
  3. Oświadczenie o spełnieniu wymagań pkt. 1-4 kandydata na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń

Miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy osobiście złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Ciasna w godzinach pracy urzędu, bądź korespondencyjnie na adres: Urząd Gminy Ciasna,ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna z dopiskiem „Nabór na rachmistrza terenowego- powszechny spis rolny 2020r”, decyduje data faktycznego wpływu do urzędu. Dokumenty złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji pok. nr 9 tel.34/3572765


Skan ogłoszenia z podpisem - korekta


Załączniki:

info_o_spisie_rolnym.doc [68 KB]

oswiadczenie_o_niekaralnosci.pdf [61.49 KB]

rodo_nabor.docx [15.74 KB]

zgloszenie_nabor_rach.docx [12.03 KB]

Realizacja: IDcom.pl