Przyroda

1.Rezerwat Cisów

Rezerwat „Cisy koło Sierakowa” utworzono 17.05.1957 roku celem ochrony cisa pospolitego Taxus baccata występującego na swym naturalnym stanowisku. Powierzchnia obejmuje oddział 144 f, g, h, i leśny Sieraków i wynosi 8,05 ha. Od południa przylega od śród leśnej polany z osadą i cegielnią Przywary-Sieraków. W ujęciu fitosocjologicznym na terenie rezerwatu można wyróżnić następujące zespoły roślinne: przystrumykowy łęg jesionowo-olszowy Circaeo-Alnetum, środkowopolski sosnowo-dębowy bór mieszany Querco robiris-Pinetum, grąd subkontynentalny Tilio-Carpinetum i kwaśną buczynę niżową Luzulo pilosae-Fagetum. Ten ostatni przedstawia największą wartość ze względu na stary, ponad 150-letni drzewostan, pod którego okapem rośnie prawie cała, populacja cisa występująca w obrębie rezerwatu.

2.Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą

Utworzony w 1998 roku, objął północno-wschodnią część gminy. Powstał w celu ochrony wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych terenów nad Górną Liswartą. Na terenie gminy znajduje się 8 pomników przyrody oraz wiele innych ciekawych i pięknych okazów drzew.
Dąb Napoleona rosnący w Sierakowie Śląskim przy rozwidleniu dróg do Patoki i Panoszowa. Jest  to 300-letni dąb szypułkowy o obwodzie 6 m. W jego cieniu odpoczywał prawdopodobnie cesarz Napoleon w czasie, gdy maszerowały tu jego wojska.

3. Łęg nad Młynówką

Łęg nad Młynówką to rezerwat przyrody położony na obszarze leśnictwa Panoszówutworzony w 2006 r.. Powierzchnia rezerwatu to ok. 90 ha. Celem ochrony jest zachowanie podgórskiego łęgu jesionowego Carici remotae-Fraxinetum z udziałem gatunku charakterystycznego turzycy rzadkokłosej. Występuje tu 7 gatunków roślin chronionych: barwinek pospolity, bluszcz pospolity, grążel żółty, kukułka plamista, kukułka Fuchsa, listera jajowata oraz wawrzynek wilczełyko. Z roślin górskich stwierdzono tu następujące gatunki: bez koralowy, kozłek bzowy, liczydło górskie, starzec kędzierzawy, trybula lśniąca, trzcinnik owłosiony, wiechlina odległokłosa. W części obszaru, gdzie odpływ wód jest słaby znajduje się ols porzeczkowy Ribeso nigri-Alnetum.

Realizacja: IDcom.pl