NSP 2011

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

 


Urząd Statystyczny w Katowicach Uprzejmie informuje, że na stronach Urzędu www.stat.gov.pl/katow  w zakładce Statystyczne Vademecum Samorządowca  udostępniono zaktualizowane portrety terytorium:

województw / powiatów / miast na prawach powiatu / gmin oraz wybranych obszarów metropolitalnych i aglomeracji

W porównaniu do poprzedniej edycji materiał został uzupełniony o dane za 2011 r. oraz o wkładkę prezentującą wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011  na poziomie województw. Elementem uzupełniającym są portrety miejscowości statystycznych dostępne w Banku Danych Lokalnych.

 
Materiał informacyjny w formie portretu terytorium (.PDF) przygotowano, podobnie jak w roku ubiegłym, dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.
Jego głównym celem jest dostarczenie samorządom wszystkich szczebli kompleksowych, jednolitych metodologicznie i jakościowo informacji, odpowiadających zadaniom określonym w ustawach kompetencyjnych.

Portrety terytorium zawierają podstawowe informacje z zakresu finansów publicznych, rynku pracy, pomocy społecznej, infrastruktury, bezpieczeństwa publicznego i gospodarki przestrzennej; Prezentują potencjał społeczny, demograficzny, kulturalny i naukowy oraz uwarunkowania środowiska naturalnego. Jednolity zestaw informacji umożliwia porównanie jednostek tego samego szczebla.

 

Niezależnie, Vademecum zawiera również:

- dane teleadresowe, umożliwiające bezpośredni kontakt z:
   Urzędem, Informatorium oraz Śląskim Ośrodkiem Badań Regionalnych,

- informacje o zasobach informacyjnych statystyki – m.in.

komunikaty i biuletyny   http://www.stat.gov.pl/katow/22_PLK_HTML.htm
opracowania sygnalne US  http://www.stat.gov.pl/katow/708_PLK_HTML.htm
publikacje US   http://www.stat.gov.pl/katow/51_PLK_HTML.htm

Portrety terytorium w obszarze całego kraju są również dostępne wprost na portalu informacyjnym GUS w zakładce Statystyczne Vademecum Samorządowca (SVS)

http://www.stat.gov.p/gus/11191_PLK_HTML.htm 


aktualizacja 06.03.2013r.


Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277), w dniach od 1 do 11 lipca 2011 r. zostanie przeprowadzony spis kontrolny.


Spisem kontrolnym objęte są osoby zamieszkałe w mieszkaniach wylosowanych do tego spisu.


Celem spisu kontrolnego jest sprawdzenie kompletności Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, realizowanego od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. oraz poprawności uzyskanych danych i ich zgodności ze stanem faktycznym.
Zgodnie z Art. 9. 1. Osoby przekazujące dane w ramach spisu próbnego, spisu i spisu kontrolnego są obowiązane do udzielania ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi dotyczących danych określonych w ustawie i załączniku do rozporządzenia nr 763/2008, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 3 i 4.


Spis kontrolny zostanie zrealizowany tylko i wyłącznie w drodze wywiadów telefonicznych.


Osoby telefonujące w podanym wyżej terminie do mieszkań respondentów i proszące o udzielanie odpowiedzi na pytania spisowe, są ankieterami spisowymi i wykonują prace na rzecz spisu kontrolnego. W przypadku wątpliwości, respondenci mają możliwość zweryfikowania tożsamości ankietera dzwoniąc na infolinię.


Infolinia czynna: od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 20 oraz w weekendy 8 – 18. 800 800 800 – numer bezpłatny dla połączeń z telefonów stacjonarnych, 22 44 44 777 – numer dla połączeń z telefonów komórkowych płatny zgodnie z cennikiem operatora.


Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż rachmistrzowie spisowi zakończą swoje prace w dniu 30 czerwca br.

 


 

 

Główny Urząd Statystyczny przypomina, że

16 czerwca

upływa termin SAMOSPISU.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.spis.gov.pl

 

 


 

 

W związku z rozpoczynającym się Narodowym Spisem Powszechnym Ludności Mieszkań w 2011r. przedstawiamy poniżej listę rachmistrzów, którzy będą przeprowadzali prace spisowe na terenie gminy Ciasna.

  • Daria Szukalska
  • Sylwia Bator
  • Barbara Koza
  • Joanna Jelonek – Piechaczek
  • Małgorzata Mnich
  • Dawid Mnich

 

 


Poniżej zamieszczamy materiały promocyjne Głównego Urzędu Statystycznego

ulotka_nsp_2011_str1.jpgulotka_nsp_2011_str2.jpg


 

Rzecznik prasowy Prezesa GUS informuje, że od 22 marca, na stronie www.stat.gov.pl udostępniony został demonstracyjny formularz do samospisu internetowego do Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2011.

Wersja formularza przeznaczona jest wyłącznie do zapoznania się z funkjonalnością aplikacji.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

Informacja Głównego Urzędu Statystycznego [341.83 KB]

 


 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych

 

W związku z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011 roku Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór na rachmistrzów spisowych.

Zgłoszenia należy dokonać na wypełnionym formularzu w Urzędzie Gminy w Ciasnej przy ul. Nowej 1a, pok 9, w dniach od 06.12.2010 do 20.12.2010r.

Formularz można pobrać:
- osobiście w Urzędzie Gminy w Ciasnej, pok.9
- za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: www.ciasna.pl lub www.ciasna.bipgmina.pl

Kandydatem na rachmistrza spisowego może być osoba:

1. Pełnoletnia;
2. Zamieszkała lub pracująca na terenie gminy Ciasna;
3. Posiadająca co najmniej średnie wykształcenie;
4. Posiadająca dobrą umiejętność samodzielnej obsługi komputera;
5. Posiadająca umiejętności interpersonalne;
6. Dysponująca czasem.

Kandydaci na rachmistrzów spisowych mają obowiązek uczestnictwa w szkoleniach przeprowadzanych w terminach i lokalizacjach wskazanych przez Wojewódzkie Biuro Spisowe. Pierwsze szkolenie obejmuje trzy dni robocze. Jednocześnie informujemy, że nie będą pokrywane koszty dojazdu osób biorących udział w szkoleniach. Szkolenia zakończone zostaną egzaminem, którego pozytywny wynik będzie podstawą do zawarcia umowy z kandydatem na rachmistrza spisowego.

Osoba wskazana do kontaktu w sprawach naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych:
1.Lider gminny Jadwiga Kotowska tel: 34 3535100 wew. 17, pok. Nr 9 w Urzędzie Gminy w Ciasnej przy ul. Nowej 1a.
2.Zastępca komisarza Gminnego Albina Pogoda tel: 34 3535100 wew. 12, pok. Nr 16 w Urzędzie Gminy w Ciasnej przy ul. Nowej 1a.

Gminny Komisarz Spisowy
Zdzisław Kulej

 

Formularz zgłoszenia

Formularz zgłoszenia


 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań


Powszechny spis ludności i mieszkań w 2011r. (NSP 2011) będzie pierwszym spisem powszechnym od czasu, kiedy Rzeczpospolita Polska stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej. Z tego faktu wynika szereg zobowiązań, m.in. konieczność dostarczenia informacji z dziedziny demograficzno–społecznej oraz społeczno–ekonomicznej, w zakresie i terminach określonych przez Komisję Europejską.

Spis powszechny dostarcza najbardziej szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno–społecznej i zawodowej, a także o społeczno–ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym.

Realizacja: IDcom.pl