Zapytania ofertowe

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie docieplenia stropodachu w Ciasnej przy ul. Lublinieckiej 21

Załączniki:

  ciasna_lubliniecka_21_przedmiar_robot.pdf [52.46 KB]

  st__ciasna_ul_lubliniecka_21__plyty_z_welny_mineralnej.pdf [165.94 KB]

  formularz_oferty.docx [14.92 KB]


Oferty należy składać mailem na adres g.brzezina@ciasna.pl do dnia 16.10.2019r.


 

Zaproszenie do składania ofert. Przygotowanie i dostawa gorących posiłków dla uprawnionych dzieci w przedszkolach i uczniów w szkołach na terenie gminy Ciasna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z poźn. zm.) o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 8 Pzp, którego przedmiotem jest: „Przygotowanie i dostawa gorących posiłków dla uprawnionych dzieci w przedszkolach iuczniów w szkołach na terenie gminy Ciasna”.

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 02.01.2019 roku do 20.12.2019 roku.

Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty należy przesłać na adres Zamawiającego lub złożyć osobiście w biurze Nr 8 (I piętro) do dnia06.12.2018 roku do godz. 13.00


Załączniki:


 

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Budowa ogólnodostępnego centrum rekreacyjnego w miejscowości Jeżowa w Gminie Ciasna.


 


Oferty należy złożyć w terminie do dnia 21 sierpnia 2018 r.Zaproszenie do złożenia oferty na System transmisji i rejestracji obrad Rady Gminy oraz elektroniczny system głosowania imiennego zgodny z wchodzącą w życie 31 stycznia 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym.


Przedmiot zamówienia:

  1. System transmisji rejestracji obrad Rady Gminy składający się z kamery, mikrofonów, urządzenia rejestrującego oraz urządzenia przesyłającego do Internetu obraz i dźwięk w czasie rzeczywistym
  2. System głosowania za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych.

Terminy:

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 17 sierpnia 2018 r. do godziny 12:00 do Urzędu Gminy Ciasna z siedzibą w Ciasnej przy ul. Nowej 1 a w formie pisemnej lub faxem pod numerem 34 35 35 105 lub e-mailem na adres: gmina@ciasna .pl ( w tytule e-maila: „Oferta na System transmisji i rejestracji obrad Rady Gminy oraz elektroniczny system głosowania imiennego zgodny z wchodzącą w życie 31 stycznia 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym”.
Termin wykonania: do dnia 21.09.2018 r.

 

Załączniki:

zaproszenie_do_zlozenia_oferty.pdf [110.55 KB]

sala_posiedzen.jpg [1.04 MB]

Odpowiedzi na zapytania [48.89 KB]


Oferty należy złożyć w terminie do dnia 17 sierpnia 2018 r. do godziny 12:00Zaproszenie do złożenia ofert na zadanie pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Ciasna w Ciasnej przy ul. Nowej 1a zgodnie z załączonym przedmiarem robót.


Załączniki:

Treść zapytania [297.17 KB]

Przedmiar [50.44 KB]

druk_oferty.docx [14.43 KB]

Protokół z otwarcia ofert [258.9 KB]


Termin składania ofert do dnia 14 sierpnia 2018 r.

 Zaproszenie do złożenia ofert na zadanie pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Ciasna w Ciasnej przy ul. Nowej 1a zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

 

Załączniki:

Treść zapytania [401.41 KB]

Przedmiar robót [50.44 KB]

Druk oferty [14.37 KB]


Oferty należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Ciasna do dnia 30.07.2018 r. do godz. 12.00 

Zapytanie ofertowe na „kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Ciasna i jednostek organizacyjnych Gminy Ciasna oraz instytucji kultury tj. – Gminnego Ośrodka Kultury w Ciasnej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciasnej”

Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym Wójt Gminy Ciasna zarządza przeprowadzić postępowanie poprzez ogłoszenie zapytania ofertowego na stronie internetowej Gminy Ciasna mającego na celu wyłonienie Banku świadczącego usługę na „kompleksowa obsługę bankową budżetu Gminy Ciasna i jednostek organizacyjnych Gminy Ciasna  oraz instytucji Kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Ciasnej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciasnej”

Szczegółowe warunki stawiane oferentom zostały określone w zapytaniu ofertowym na „Kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Ciasna i jednostek organizacyjnych Gminy Ciasna  oraz instytucji Kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Ciasnej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciasnej” stanowiącym załącznik do wiadomości.

 

Odpowiedzi na zapytania [72.81 KB]

Modyfikacja zapytania [86.07 KB]

Odpowiedzi na zapytania - 2 [68.99 KB]

Modyfikacja zapytania 2 [50.87 KB]

Informacja z otwarcia ofert oraz unieważnienie postępowania [36.44 KB]

 

Termin składania ofert upływa w dniu 24 lipca 2018 r. o godz. 11.00Zapytanie ofertowe dot. zadania pn: wykonanie szacunkowej wyceny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ciasna

Wójt Gminy Ciasna zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro netto, w oparciu o art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn: wykonanie szacunkowej wyceny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ciasna.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje wykonanie szacunkowej wyceny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ciasna wymienionej w załączniku nr 1 (Zadanie nr 1), do niniejszego zaproszenia.

Szacunkowa wycena powinna obejmować wskazaniem cenę rynkową.

Termin składania ofert upływa w dniu 18.06.2018r. 

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu: Udzielenie schronienia osobom z terenu gminy Ciasna w przypadku zagrożenia bezdomnością, poprzez zapewnienie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych

Rodzaj zadania: Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans społecznych tych rodzin.

Przedsięwzięciem realizowanym w ramach zadania jest udzielenie schronienia osobom z terenu gminy Ciasna, w przypadku zagrożenia bezdomnością, poprzez zapewnienie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych.

Termin realizacji zadania ustala się od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Załączniki:

 

Oferty należy przesłać lub złożyć osobiście w biurze Nr 5 do dnia 29.12.2017 roku do godz. 14.30Zaproszenie do składania ofert. Przygotowanie i dostawa gorących posiłków dla uprawnionych dzieci w przedszkolach i uczniów w szkołach na terenie gminy Ciasna

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa 6264 (przy założeniu 90% frekwencji uprawnionych dzieci i uczniów) gorących, dwudaniowych posiłków z napojem dla około 40 uprawnionych dzieci i uczniów (liczba ta może być mniejsza lub większa w zależności od liczby osób uprawnionych) do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Ciasna.

Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 02.01.2018 r. do 21.12.2018 r.

Załączniki:
 Zapytanie dożywnianie 2018

 Załączniki w wersji edytowalnej

Oferty należy składać do dnia 01.12.2017 r. do godz. 13:00 

Zaproszenie do złożenia oferty: Dokumentacja pn. Rewitalizacja pałacu w Sierakowie Śląskimi jego otoczenia poprzez remont i adaptację budynku pałacu na centrum artystyczno-kulturalne z częścią biurową i mieszkalną

Gmina Ciasna zaprasza do składania pisemnych ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest Dokumentacja pn. Rewitalizacja pałacu w Sierakowie Śląskimi jego otoczenia poprzez remont i adaptację budynku pałacu na centrum artystyczno-kulturalne z częścią biurową i mieszkalną.

Termin wykonania zamówienia do 25.10.2017 r.

Oferty należy składać do dnia 7.08.2017 roku do godz. 12:00

 

Załączniki:

 Treść ogłoszenia [1.33 MB]

 Zaproszenie do złożenia oferty: „Udzielenie schronienia osobom z terenu gminy Ciasna w przypadku zagrożenia bezdomnością, poprzez zapewnienie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych.”

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z poźn. zm.) o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 8 Pzp, w związku z art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), którego przedmiotem jest: „Udzielenie schronienia osobom z terenu gminy Ciasna w przypadku zagrożenia bezdomnością, poprzez zapewnienie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych.”

Zamawiającym jest Gmina Ciasna Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej reprezentowany przez Dyrektora – Margotę Kichman.

Rodzaj zadania: Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans społecznych tych rodzin.

Przedsięwzięciem realizowanym w ramach zadania jest udzielenie schronienia osobom z terenu gminy Ciasna, w przypadku zagrożenia bezdomnością, poprzez zapewnienie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych.

 

 

Oferty należy składać do dnia 19.04.2017 roku do godz. 14.30 

 Zaproszenie do złożenia oferty: Usługi w zakresie szacowania nieruchomości


Gmina Ciasna zaprasza do składania pisemnych ofert w postępowaniu, którego przedmiotem są: Usługi w zakresie szacowania nieruchomości.

Zamówienie będzie udzielane w częściach z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących  zadań:

 

Zadanie Nr 1 -   Wycena nieruchomości gruntowych celem sprzedaży prawa własności na  rzecz użytkowników wieczystych lub przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  wraz z jednorazową aktualizacją lub potwierdzeniem aktualności  operatu.

Zadanie Nr 2 -   Wycena nieruchomości gruntowych przeznaczonych do  sprzedaży lub nabycia  wraz z jednorazową aktualizacją lub potwierdzeniem aktualności operatu.

Zadanie Nr 3 -   Wycena  lokali mieszkalnych i użytkowych przeznaczonych do zbycia wraz z jednorazową aktualizacją lub potwierdzeniem aktualności operatu.

Zadanie Nr 4 -   Wycena nieruchomości gruntowych celem ustalenia odszkodowania za przejętą drogę wraz z jednorazową aktualizacją lub potwierdzeniem aktualności operatu.

Zadanie Nr 5 -    Wycena nieruchomości gruntowych, w celu ustalenia opłat adiacenckich  z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału geodezyjnego  wraz z jednorazową aktualizacją lub potwierdzeniem aktualności operatu.

Zadanie Nr 6 -   Wycena nieruchomości gruntowych, w celu ustalenia wysokości opłaty planistycznej wraz z jednorazową aktualizacją lub potwierdzeniem aktualności operatu.

 

Oferty należy składać do dnia 27.01.2017r. do godz. 13:00

 Zaproszenie do składania ofert. Przygotowanie i dostawa gorących posiłków dla uprawnionych dzieci w przedszkolach i uczniów w szkołach na terenie gminy Ciasna


Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa gorących, dwudaniowych posiłków z napojem dla około 50 uprawnionych dzieci i uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Ciasna.

Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 02.01.2017r. do 29.12.2017r.

 

 

Oferty należy składać do dnia 02.12.2016r. do godz. 15:00


 

 

Zaproszenie do złożenia oferty dla zadania: Wykonanie przeglądów budowlanych

 

 

Oferty należy składać do dnia 25.10.2016 roku, do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego


 

Zaproszenie do złożenia oferty.

Wybór wykonawcy zadania: Dokumentacja pn. Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej.

Rodzaj zamówienia: Usługi Wybór wykonawcy zadania: Dokumentacja pn. Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej. Dokumentacja techniczna projektowo-kosztorysowa obejmuje: projekt budowlany w 4 egz. oraz w wersji elektronicznej w pliku pdf na nośniku CD wraz z opiniami i uzgodnieniami wymaganymi odrębnymi przepisami w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę , lub zgłoszenia wykonania robót , a także zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, projekt wykonawczy w 4 egz. oraz w wersji elektronicznej w pliku pdf na nośniku CD, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w 4 egz. oraz w wersji elektronicznej w pliku pdf na nośniku CD, kosztorys inwestorski w 4 egz. oraz w wersji elektronicznej w jednym pliku pdf , ath, xml, na nośniku CD, przedmiar robót w 4 egz. oraz w wersji elektronicznej w jednym pliku pdf na nośniku CD, ath, xml, wykonanie inwentaryzacji techniczno-budowlanej dla potrzeb w/w opracowań w zakresie niezbędnym do uzyskania uzgodnień , pozwoleń, lub zgłoszeń robót , operat wodno – prawny z pozwoleniem wodno – prawnym. Przedmiot zamówienia obejmuje również przeniesienie praw autorskich do opracowanej przez wykonawcę dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań na zamawiającego oraz udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na ewentualne zapytania skierowane przez oferentów w prowadzonym postępowaniu przetargowym na roboty budowlane.


Oferty należy składać do dnia 03.10.2016 roku, do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego

 Zaproszenie do złożenia oferty. Wykonanie i dostawa przezroczystych urn wyborczych wraz z zestawem plomb dla Gminy Ciasna


Zamawiający - Gmina Ciasna z siedzibą przy ul. Nowej 1a, 42-793 Ciasna, zaprasza Wykonawców do złożenia oferty cenowej na:

 

Wykonanie i dostawę przezroczystych urn wyborczych wraz z zestawem plomb dla Gminy Ciasna

 

1.Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie i dostawa do siedziby zamawiającego 6 sztuk następujących przezroczystych urn wyborczych wraz z zestawem plomb :

 

- 2 urny wyborcza dla obwodu głosowania do 750 wyborców, w tym dla obwodu, w

    którym lokal wyborczy dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych,

    w zestawie po 4 plomby dla każdej urny,

-    2 urny wyborcze dla obwodów głosowania powyżej 750 wyborców;

   w zestawie po 4 plomby dla każdej urny,

 

-    2 urny wyborcze dla glosowania dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

    powyżej 750 wyborców; w zestawie po 4 plomby dla każdej urny,

 

Dostarczone urny muszą odpowiadać wymaganiom, spełniać warunki i być zgodne ze wzorami określonymi w załącznikach do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wzorów urn wyborczych (M.P. poz. 312) z uwzględnieniem uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2016r. zmieniającej uchwałę w sprawie wzorów urn wyborczych (M.P. Poz.398).


ciąg dalszy w załączniku


Załączniki:

 

 Pełna treść zapytania [59 KB]

formularz_oferty.doc [42 KB]

wzor_umowy.docx [15.38 KB]

Wybór Wykonawcy [11.46 KB]

 

Termin składania ofert 15.07.2016r. godz. 12:00 

Zaproszenie do złożenia oferty. Usługi w zakresie szacowania nieruchomości.

 

Gmina Ciasna zaprasza do składania pisemnych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej na podstawie art. 4 ust. 8 Pzp, którego przedmiotem są: Usługi w zakresie szacowania nieruchomości.

Zamówienie będzie udzielane w częściach z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania.

 

Termin składania ofert 2.02.2016r. godz. 12:00


 

Zaproszenie do składania ofert. Przygotowanie i dostawa gorących posiłków dla uprawnionych dzieci w przedszkolach i uczniów w szkołach na terenie gminy Ciasna

 


Załączniki

 


Oferty należy składać do 10.12.2015 do godz. 15:00


 


 

Wójt Gminy Ciasna prosi o przedstawienie oferty cenowej zakupu sprzętu i oprogramowania na potrzeby systemu archiwizacji danych w tutejszym Urzędzie.

System archiwizacji oparty ma być na oprogramowaniu Ferro Backup System.
Na całość oferty powinno złożyć się:

  1. Oprogramowanie Ferro Backup System 4
  2. Serwer
  3. UPS 

Szczegóły poniżej.

Oferty należy składać do dnia 3 września 2015 r. do godz. 12:00.

Zapytanie ofertowe 

Gmina Ciasna zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. Zakup wysięgników do opraw LED typu AMPERA wraz z osprzętem.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego - Urząd Gminy Ciasna, ul. Nowa 1a, Ciasna - do dnia 25 listopada 2014 r. do godz. 12:00.
Termin wykonania zamówienia - 3 grudnia 2014 r.

 

Załączniki:

Treść zapytania oraz formularz ofertowy [32.88 KB]

 Zaproszenie do złożenia oferty. Przygotowanie i dostawa gorących posiłków dla uprawnionych dzieci w przedszkolach i uczniów w szkołach na terenie gminy Ciasna.

  Treść zapytania ofertowego

  Załączniki w wersji edytowalnej

Data zamieszczenia: 07.11.2014 r., Termin składania ofert: 21.11.2014 r.


 

Zaproszenie do złożenia oferty. Przedmiotem zamówienia jest złożenie oferty na objęcie stanowiska prowadzącego terapię pedagogiczną w projekcie „Rozwój daje radość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od 25.11.2013 r. do 30.06.2015 r..

Załączniki:

Treść zaproszenia [53.54 KB]
Wzór oferty [12.5 KB]

Data zamieszczenia: 14.11.2013r, Termin składania ofert: 22.11.2013 r.


 

Zaproszenie do złożenia oferty. Przedmiotem zamówienia jest złożenie oferty na objęcie stanowiska psychologa do prowadzenia treningu umiejętności społecznych oraz do prowadzenia zajęć na temat „Moje mocne strony” w projekcie „Rozwój daje radość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od 25.11.2013 r. do 30.06.2015 r..

Załączniki:

Treść zaproszenia [54.1 KB]
Wzór oferty [12.5 KB]

Data zamieszczenia: 14.11.2013r, Termin składania ofert: 22.11.2013 r.


 

Zaproszenie do złożenia oferty. Przedmiotem zamówienia jest złożenie oferty na objęcie stanowiska prowadzącego zajęcia teatralne - Kreacja w projekcie „Rozwój daje radość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od 25.11.2013 r. do 30.06.2015 r..

Załączniki:

Treść zaproszenia [44.27 KB]
Wzór oferty [12.5 KB]

Data zamieszczenia: 13.11.2013r, Termin składania ofert: 22.11.2013 r.


 

Zaproszenie do złożenia oferty. Przedmiotem zamówienia jest złożenie oferty na objęcie stanowiska prowadzącego zajęcia z logopedii w projekcie „Rozwój daje radość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od 25.11.2013 r. do 30.06.2015 r..

Załączniki:

Treść zaproszenia [43.05 KB]
Wzór oferty [12.5 KB]

Data zamieszczenia: 13.11.2013r, Termin składania ofert: 22.11.2013 r.


 

Zaproszenie do złożenia oferty. Przedmiotem zamówienia jest złożenie oferty na objęcie stanowiska prowadzącego zajęcia dziennikarskie Juniorpress w projekcie „Rozwój daje radość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od 25.11.2013 r. do 30.06.2015 r..

Załączniki:

Treść zaproszenia [44.92 KB]
Wzór oferty [12.5 KB]

Data zamieszczenia: 13.11.2013r, Termin składania ofert: 22.11.2013 r.


 

Zaproszenie do złożenia oferty. Przedmiotem zamówienia jest złożenie oferty na objęcie stanowiska prowadzącego zajęcia z Muzykoterapii w projekcie „Rozwój daje radość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od 25.11.2013 r. do 30.06.2015 r..

Załączniki:

Treść zaproszenia [40.67 KB]
Wzór oferty [12.5 KB]

Data zamieszczenia: 13.11.2013r, Termin składania ofert: 22.11.2013 r.


 

Zaproszenie do złożenia oferty. Przedmiotem zamówienia jest złożenie oferty na objęcie stanowiska prowadzącego zajęcia komputerowe Bit i Bajt w projekcie „Rozwój daje radość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od 25.11.2013 r. do 30.06.2015 r..

Załączniki:

Treść zaproszenia [45.25 KB]
Wzór oferty [12.5 KB]

Data zamieszczenia: 13.11.2013r, Termin składania ofert: 22.11.2013 r.


 

Zaproszenie do złożenia oferty. Przedmiotem zamówienia jest złożenie oferty na objęcie stanowiska prowadzącego zajęcia z Artekinezjologii w projekcie „Rozwój daje radość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od 25.11.2013 r. do 30.06.2015 r..

Załączniki:

Treść zaproszenia [40.7 KB]
Wzór oferty [12.5 KB]

Data zamieszczenia: 13.11.2013r, Termin składania ofert: 22.11.2013 r.


 

Zaproszenie do złożenia oferty. Przedmiotem zamówienia jest złożenie oferty na objęcie stanowiska asystenta projektu w wymiarze 46 godz. miesięcznie.


Załączniki:

Treść zaproszenia [37.42 KB]
Wzór formularza ofertowego [12.16 KB]
Wzór formularza ofertowego (*.doc) [12.5 KB]


Data zamieszczenia: 12.11.2013r, Termin składania ofert: 21.11.2013 r.

 Zaproszenie do złożenia oferty. Przedmiotem zamówienia jest złożenie oferty na objęcie stanowiska specjalisty do spraw rozliczeń projektu w wymiarze 46 godz. miesięcznie. Wykształcenie - doświadczenie: roczne doświadczenie w pracy w projekcie, szkolenia dotyczące POKL.

Załączniki:

Treść zaproszenia [38.33 KB]
Wzór formularza ofertowego [12.5 KB]

Data zamieszczenia: 08.11.2013r, Termin składania ofert: 15.11.2013r


 

Zaproszenie do złożenia oferty. Przedmiotem zamówienia jest złożenie oferty na objęcie stanowiska koordynatora projektu w wymiarze 40 godz. miesięcznie. Wykształcenie - doświadczenie: roczne doświadczenie jako kierownik projektu, szkolenia dotyczące POKL.

Załączniki:

Treść zaproszenia [39.78 KB]
Wzór formularza ofertowego [12.5 KB]

Data zamieszczenia: 08.11.2013r, Termin składania ofert: 15.11.2013r


 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych. Przedmiotem zapytania jest wykonanie otworów drzwiowych pod bramy wjazdowe podnoszone w budynku komunalnym w Zborowskiem.

 

Załączniki:

  Treść zaproszenia


termin składania ofert 25.10.2013r.Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie prac geodezyjnych. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podziału geodezyjnego.

 

Załączniki:

Treść zaproszenia [91.27 KB]
Formularz ofertowy [37 KB]
postanowienie_205062013100059.pdf [716.49 KB]
postanowienie_205062013100113.pdf [746.82 KB]
postanowienie_205062013100154.pdf [2.91 MB]


termin składania ofert 11.06.2013 godz. 11:00

  Informacja o wyborze wykonawcy


 


Prośba o złożenie oferty na wykonanie warsztatów papierniczych i drukarskich prowadzonych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Sierakowie Śląskim. Zamówienie realizowane w ramach POKL projekt "Z uśmiechem w przyszłość"

 

 

Załączniki:

Treść zapytania [556.56 KB]
Formularz ofertowy do edycji [35 KB]


Data składania ofert: do 15.03.2013

 Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi o wartości poniżej 14.000 euro. Przedmiotem zamówienie jest zakup i montaż regałów przesuwnych w archiwum zakładowym.

Załączniki:

Zatwierdzona treść zapytania [302.14 KB]
Formularz ofertowy do edycji [31.5 KB]
Rzut pomieszczenia przeznaczonego na archiwum [771.07 KB]

Informacja o wyborze wykonawcy [30.69 KB]


Data składania ofert: do 05.03.2013

Realizacja: IDcom-jst.pl