Aktualności

09 października 2018 09:36 | Aktualności

Program Operacyjny POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020 Podprogram 2018

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce.

Podprogram 2018, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Program realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciasnej we współpracy z Bankiem Żywności w Częstochowie.

Osoby, na podstawie skierowania z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która raz w miesiącu, według poniższego harmonogramu, będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych składających się z produktów następującego typu: makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, mleko UHT, ser żółty, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, pasztet wieprzowy, szynka wieprzowa, szynka drobiowa, kabanosy wieprzowe, filet z makrel w oleju,  herbatniki maślane, powidła śliwkowe, fasola biała, buraczki wiórki, cukier biały, olej rzepakowy, miód nektarowy, gołąbki w sosie pomidorowym.

Skierowania do pomocy żywnościowej będą wydawane przez pracowników socjalnych od dnia 15 października 2018 roku w biurze nr 13A (I piętro).

Kryterium dochodowe uprawniające do pomocy wynosi:

1)      dla osoby samotnie gospodarującej 1 402,00 zł

2)      dla osoby w rodzinie 1 056,00 zł

Dochód z miesiąca poprzedzającego wydanie skierowania np. za wrzesień 2018 w przypadku wydania skierowania w październiku 2018.

Do dochodu rodziny wlicza się dochody wszystkich członków rodziny np.: wynagrodzenia z pracy (netto), z praktyki zawodowej, staże, zasiłki rodzinne, świadczenie pielęgnacyjne, świadczenie rodzicielskie, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek pielęgnacyjny, emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne, dochód z gosp. rolnego (308 zł/1 ha przel.), itp.   Do dochodu nie wlicza się świadczeń 500+.

Oprócz spełnienia kryterium dochodowego musi być spełniona przynajmniej jedna przesłanka z art. 7 ustawy o pomocy społecznej, tj.: sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Zgodnie z art. 109 ustawy z dnia 12.03.2004 roku (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.), cyt. „Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał świadczenie, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń.”


HARMONOGRAM WYDAWANIA ŻYWNOŚCI W GMINIE CIASNA W 2018/2019 ROKU

20 listopada 2018 roku od godz. 10.00 – warsztaty edukacyjne w godz. 8.30 – 10.00 w sali posiedzeń UG

18 grudnia 2018 roku od godz. 10.00 – warsztaty edukacyjne w godz. 8.30 – 10.00 w sali posiedzeń UG

22 stycznia 2019 roku od godz. 10.00 – warsztaty edukacyjne w godz. 8.30 – 10.00 w sali posiedzeń UG

19 lutego 2019 roku od godz. 10.00 – warsztaty edukacyjne w godz. 8.30 – 10.00 w sali posiedzeń UG

19 marca 2019 roku od godz. 08.00


Margota Kichman

Dyrektor GOPS

 loga.jpg

Przeczytano: 386 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia:

Realizacja: IDcom-jst.pl