Aktualności

08 marca 2016 12:26 | Aktualności

Świadczenie wychowawcze, czyli program „Rodzina 500 plus”

W związku z uchwaleniem w dniu 11 lutego 2016 roku ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195), do katalogu świadczeń dla rodziny wchodzi tzw. świadczenie wychowawcze.

            W gminie Ciasna do realizacji zadań ww. ustawy został wyznaczony Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia w wys. 500 zł miesięcznie.


Świadczenie na pierwsze dziecko, czyli to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800,00 zł, a jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, jeżeli dochód nie przekracza 1 200,00 zł.

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje osobom jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w którym mają otrzymać świadczenie wychowawcze.


Pierwszy okres, na który jest ustalane prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się 01.04.2016 roku i kończy 30.09.2017 roku.

W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres, rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalania prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014 (jeżeli ubiegamy się o świadczenie na pierwsze dziecko, co uzależnione jest od dochodu). Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

Do wniosku o świadczenie wychowawcze należy dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 13 ust. 4 ustawy oraz Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. z 2016 r., poz. 214).

Rodziny, które obecnie otrzymują zasiłek rodzinny, będą uprawnione do świadczenia wychowawczego także na pierwsze dziecko i nie będą zobowiązane (oprócz wniosku) składać dodatkowych dokumentów.

W przypadku gdy osoba lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego następuje na podstawie decyzji marszałka województwa.

 

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

1)  dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;

4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Ustalenie i wypłata świadczeń wychowawczych na podstawie złożonych wniosków w terminie od 01.04.2016 roku do 01.07.2016 roku nastąpi w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

W przypadku złożenia wniosku po 01.07.2016 roku, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się od miesiąca złożenia wniosku.

 

Ustawa i rozporządzenie wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2016 roku i od tego dnia będzie można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w biurze nr 5 (parter) w godz. od 7.30 do 15.30.

Wnioski można pobierać od dnia 08.03.2016 roku ze strony internetowej GOPS oraz w biurze nr 5 (bezpłatnie).

 

Dla sprawnego przebiegu przyjmowania wniosków (unikania kolejek i niepotrzebnych zdarzeń), Ośrodek sporządził harmonogram dla poszczególnych sołectw.

Bardzo prosimy wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosku o świadczenie wychowawcze o dostosowanie się do wyznaczonych terminów.

 

Z góry serdecznie dziękujemy za zrozumienie.

 

 

 

HARMONOGRAM PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW NA ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE DLA POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW

W GODZINACH 7.30 – 15.30

 

SOŁECTWO

REJON

DATA

PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

DZIELNA

Całe sołectwo

1 KWIETNIA 2016

MOLNA

Całe sołectwo

4 KWIETNIA 2016

JEŻOWA

Całe sołectwo

5 KWIETNIA 2016

WĘDZINA

Ulice: Szkolna od nr 2 do 20, Wyzwolenia, Lompy od nr 1 do 16, Dębowa

6 KWIETNIA 2016

WĘDZINA

Ulice: Szkolna od nr 1 do 29, 

Lompy od nr 13 do 19, Muzealna, Łąkowa, Sosnowa, Szklarska

7 KWIETNIA 2016

PANOSZÓW

Całe sołectwo

8 KWIETNIA 2016

ZBOROWSKIE

Ulice: Główna od nr 2 do 34, Stawowa, Myśliwska, Niedźwiedzka, Polna, Wierzbowa

13 KWIETNIA 2016

SIERAKÓW ŚLĄSKI

Ulice: Lubliniecka od nr 2 do nr 32, Ogrodowa, 22 lipca, Nowa, Słoneczna, Dworcowa, Szkolna, Zielona, Wyzwolenia, Aleja Parkowa, Ceramiczna

14 KWIETNIA 2016

CIASNA

Ulice: Zjednoczenia od nr 2 do nr 88, Polna, Magazynowa, Szkolna, Dębowa, Sikorskiego, Brzozowa, Witosa, Wrzosowa, Jarzębinowa, Zielona, Kwiatowa, Jaśminowa, Krótka, Świerkowa

15 KWIETNIA 2016

GLINICA

Ulice: Asfaltowa od nr 1 do nr 53, 53a, Dąbrowa, Szczyrkowa, Równa, Mleczna, Nowa, Lubecka, Zacisze

18 KWIETNIA 2016

GLINICA

Ulice: Asfaltowa od nr 2 do nr 24, Kochcicka, Boczna, Dolna, Brzezinkowska, Brzezinkowe, Górna, Biała

19 KWIETNIA 2016

CIASNA

Ulice: Zjednoczenia od nr 90 do nr 132, Twardocha, Dworcowa, Hubala, Bema

20 KWIETNIA 2016

SIERAKÓW ŚLĄSKI

Ulice: Szyszków, Stawowa, Długa, Myśliwska, Cegielniana

21 KWIETNIA 2016

ZBOROWSKIE

Ulice: Główna od nr 1 do nr 37, Dolna, Borkowa, Leśna

22 KWIETNIA 2016

CIASNA

Ulice: Nowy Dwór, Jeżowska, Boczna, Dobrodzieńska, Leśna, Stawowa, Lubliniecka

25 KWIETNIA 2016

ZBOROWSKIE

Ulice: Fabryczna, Górna, Wczasowa, Stasiowa, Tylna, Piaskowa

26 KWIETNIA 2016

SIERAKÓW ŚLĄSKI

Ulice: Lubliniecka od nr 1 do nr 27, Oleska, Osiedlowa, Okólna, Podole, Dobrodzieńska

27 KWIETNIA 2016

CIASNA

Ulice: Zjednoczenia od nr 1 do 140, Nowa

28 KWIETNIA 2016

 

 

Margota Kichman

Dyrektor GOPS


Link do strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Przeczytano: 8235 razy. Wydrukuj|Do góry

Realizacja: IDcom.pl