Komunikaty

27 stycznia 2017 10:49 | Komunikaty

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w miejscowości Panoszów

Przeznacza się do wydzierżawienia na cele rolne, w trybie przetargu pisemnego ograniczonego, nieruchomość gruntową, znajdującą się w Panoszowie przy ul. Tysiąclecia, oznaczoną geodezyjnie jako działki Nr 299/33 i Nr 300/35 z  k. m. 3, obrębu Panoszów o łącznej powierzchni0,2553 ha. Nieruchomość stanowi własność Gminy Ciasna, zapisana jest w KW CZ1L/00018754/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu.

Przetarg jest ograniczony do rolników posiadających zameldowanie na terenie gminy Ciasna. Ograniczenie przetargu ma na celu wspieranie rozwoju gospodarstw rolnych mieszkańców gminy.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Panoszów w gminie Ciasna, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Ciasna Nr XIX/126/2011 z dnia 29.12.2011r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012, poz. 877), przedmiotowa nieruchomość znajduje się częściowo na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem 11 MNR – zabudowa mieszkaniowo-zagrodowa, częściowo ZŁ – zieleń łąkowa i częściowo poza opracowaniem planu.

Do czasu faktycznego przeznaczenia nieruchomość będzie wykorzystywana na cele rolne.                  

Załączniki:

 Treść ogłoszenia [45.58 KB]


 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w miejscowości Ciasna

Przeznacza się do wydzierżawienia na cele rolne, w trybie przetargu pisemnego ograniczonego, nieruchomość niezabudowaną, położoną w  Ciasnej, oznaczoną geodezyjnie jako działka Nr 616/22 o pow.1,0648 haz k.m 4 Ciasna.

Przetarg jest ograniczony do rolników posiadających zameldowanie na terenie gminy Ciasna. Ograniczenie przetargu ma na celu wspieranie rozwoju gospodarstw rolnych mieszkańców gminy.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Ciasna, zapisana jest w księdze wieczystej KW CZ1L/00033992/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu.

Przedmiotowy teren, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Ciasna  w gminie Ciasna, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Ciasna  Nr XXIV/167/2012 z dnia 29.06.2012r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012, Poz. 3488), znajduje się na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1ZCp – cmentarz parafialny i 3ZU – zieleń urządzona.

Do czasu faktycznego przeznaczenia nieruchomość będzie wykorzystywana na cele rolne.

Załączniki:

 Treść ogłoszenia [44.23 KB]


 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w miejscowości Panoszów

Przeznacza się do wydzierżawienia na cele rolne, w trybie przetargu pisemnego ograniczonego, nieruchomość  położoną w Panoszowie, składającą się z części działki Nr 550/186 tj.  powierzchni 1,2000 ha (RV) oraz części działki Nr 421/186  tj.  powierzchni 0,8000 ha (RIVb: 0,4882 ha, RV: 0,3118 ha) z k.m. 3 obrębu Panoszów.

Przetarg jest ograniczony do rolników posiadających zameldowanie na terenie gminy Ciasna. Ograniczenie przetargu ma na celu wspieranie rozwoju gospodarstw rolnych mieszkańców gminy.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Ciasna, zapisana jest w KW CZ1L/00035415/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Panoszów w gminie Ciasna, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Ciasna Nr XIX/126/2011 z dnia 29.12.2011r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012,  poz.877), nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym  na rysunku planu symbolem R – tereny rolne i P – przemysł nieuciążliwy.

Do czasu faktycznego przeznaczenia nieruchomość będzie wykorzystywana na cele rolne.

Załączniki:

 Treść ogłoszenia [45.84 KB]


 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w miejscowości Molna

Przeznacza się do wydzierżawienia na cele rolne, w trybie przetargu pisemnego ograniczonego, powierzchni 1,7800 ha, stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Molnej. Przedmiotowa działka stanowi własność Gminy Ciasna, jest oznaczona geodezyjnie Nr 354/11, k.m. 2, obręb Molna o pow.2,6878 ha,  posiada urządzoną  KW CZ1L/00036371/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lublińcu.

Przetarg jest ograniczony do rolników posiadających zameldowanie na terenie gminy Ciasna. Ograniczenie przetargu ma na celu wspieranie rozwoju gospodarstw rolnych mieszkańców gminy.

Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ciasna zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Ciasna Nr XXI/140/2012 z dnia 20.04.2012r. przedmiotowy teren figuruje jako obszar A1 – Teren kształtowania centrum miejscowości, tereny usług nieuciążliwych, A2 – Teren zabudowy mieszkaniowej z usługami, R- Tereny rolne.
Do czasu faktycznego przeznaczenia nieruchomość będzie wykorzystywana na cele rolne. 

Załączniki:

 Treść ogłoszenia [45.42 KB]


 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w miejscowości Ciasna

Przeznacza się do wydzierżawienia na cele rolne, w trybie przetargu pisemnego ograniczonego, nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działki: Nr 1026/4 o pow.5,3955 ha,  Nr 1027/4 o pow. 4,3012 ha, Nr 1028/4 o pow. 0,4532 ha, Nr 1031/4 o pow. 0,3407 ha,  Nr 1121/4 o pow. 0,4696 ha, Nr 1122/4 o pow. 0,4638 ha, Nr 1118/4 o pow. 0,4522 ha,  Nr 1119/4 o pow.0,4522 ha, Nr 1120/4 o pow.0,4539 ha z k.m. 4 obrębu Ciasna. Łączna powierzchnia w/w działek wynosi 12,7823 ha.

Przetarg jest ograniczony do rolników posiadających zameldowanie na terenie gminy Ciasna. Ograniczenie przetargu ma na celu wspieranie rozwoju gospodarstw rolnych mieszkańców gminy.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Ciasna, zapisana jest  w KW CZ1L/00033992/1 oraz KW CZ1L/00055884/1 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Lublińcu.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Ciasna w gminie Ciasna, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Ciasna Nr XXIV/167/2012 z dnia 29.06.2012r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012, Poz. 3488), nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 5P, 6P – przemysł, 11U, 12U – usługi podstawowe, 2KDL, 3KDL – droga publiczna, 3 ZI, 4ZI – zieleń izolacyjna, DW – droga wewnętrzna.

Do czasu faktycznego przeznaczenia nieruchomość będzie wykorzystywana na cele rolne.

Załączniki:

 Treść ogłoszenia [49.07 KB]


 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w miejscowości Glinica

Przeznacza się do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym powierzchnię500 m² gruntu stanowiącego część nieruchomości położonej w miejscowości Glinica, z przeznaczeniem na plac zabaw.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Ciasna, jest oznaczona geodezyjnie jako działka Nr 135/8 z k. m. 9 Glinica o pow.2,1767 ha, zapisana w księdze wieczystej CZ1L/00035798/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy  w Lublińcu.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Glinica w Gminie Ciasna, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVI/333/2006 Rady Gminy w Ciasnej z dnia 26.10.2006r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2006r. Nr 153, poz. 4883) przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 1US - usługi sportu i rekreacji.

Nieruchomość jest przeznaczona do wydzierżawienia na okres 3 lat z możliwością wypowiedzenia na trzy miesiące naprzód.

Przeczytano: 616 razy. Wydrukuj|Do góry

Realizacja: IDcom-jst.pl