Komunikaty

19 stycznia 2018 11:30 | Komunikaty

Wykazy nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia

Przeznacza się do wydzierżawienia na cele rolne, w trybie bezprzetargowym powierzchnię 0,4000 ha[RIVa] stanowiącą część nieruchomości położonej w Wędzinie, oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 248/122 z k.m. 4 obrębu Wędzina. Przeznaczona do wydzierżawienia część nieruchomości nie posiada dostępu do drogi publicznej.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Ciasna, zapisana w KW CZ1L/00034066/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu.


Treść ogłoszenia - Wykaz 40Przeznacza się do wydzierżawienia na cele rolne, w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiące własność Gminy Ciasna, położone w obrębie Wędzina, oznaczone geodezyjnie jako działki:

- Nr 325/42 o powierzchni 0,0989 ha z k.m. 2, zapisana w KW CZ1L/00037055/9
- Nr 326/42 o powierzchni 0,0985 ha z k.m. 2, zapisana w KW CZ1L/00037057/3
- Nr 327/42 o powierzchni 0,0981 ha z k.m. 2, zapisana w KW CZ1L/00037054/2.

Łączna powierzchnia gruntu przeznaczonego do wydzierżawienia wynosi 0,2955 ha [RIVa].
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Wędzina w gminie Ciasna, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy w Ciasnej Nr XIX/125/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012r., poz. 876) przedmiotowe nieruchomości położone są na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 4MNU – zabudowa mieszkaniowa z usługami.
Do czasu faktycznego przeznaczenia nieruchomość będzie wykorzystywana na cele rolne.


Treść ogłoszenia - wykaz 1Przeznacza się do wydzierżawienia na cele rolne, w trybie bezprzetargowym, nieruchomość gruntową znajdującą się w Ciasnej, oznaczoną geodezyjnie jako działka Nr 616/22 z  k. m. 4, obrębu Ciasna o pow. 1,0648 ha [RV:1,0348 ha; RVI; 0,0300 ha], zapisaną  w KW Nr CZ1L/00033992/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu jako własność Gminy Ciasna.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Ciasna w gminie Ciasna, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Ciasna Nr XXIV/167/2012 z dnia 29.06.2012r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012, Poz. 3488), nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1ZCp – cmentarz parafialny i 3ZU – zieleń urządzona.
Do czasu faktycznego przeznaczenia nieruchomość będzie wykorzystywana na cele rolne.

Treść ogłoszenia - wykaz 41

Przeczytano: 345 razy. Wydrukuj|Do góry

Realizacja: IDcom-jst.pl