Komunikaty

09 lutego 2018 16:09 | Komunikaty

Wykazy nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany

Przeznacza się do zbycia w drodze zamiany nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w  Glinicy, oznaczoną geodezyjnie jako działka Nr 195/8 o powierzchni 0,3304 ha z k.m. 9 obrębu Glinica. Nieruchomość stanowi własność Gminy Ciasna, posiada urządzoną księgę wieczystą CZ1L/00035798/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lublińcu. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej, stanowi teren porośnięty zielenią niską. 
W bezpośrednim otoczeniu nieruchomości znajdują się tereny zieleni niskiej, tereny sportu, produkcyjno-usługowe, teren górniczy. W dalszym otoczeniu teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.

Treść ogłoszenia


WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Przeznacza się do wydzierżawienia na cele rolne, w trybie bezprzetargowym, nieruchomość stanowiącą własność Gminy Ciasna, położoną w Panoszowie przy ul. Tysiąclecia, oznaczoną  geodezyjnie jako działki Nr 299/33 i Nr 300/35 z k.m. 3 obrębu Panoszów o łącznej powierzchni 0,2553 ha. Nieruchomość zapisana w księdze wieczystej Nr CZ1L/00018754/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Panoszów w gminie Ciasna, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Ciasna Nr XIX/126/2011 z dnia 29.12.2011r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012, poz. 877), przedmiotowa nieruchomość znajduje się częściowo na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem 11 MNR – zabudowa mieszkaniowo-zagrodowa, częściowo ZŁ – zieleń łąkowa i częściowo poza opracowaniem planu.

Do czasu faktycznego przeznaczenia nieruchomość będzie wykorzystywana na cele rolne.     

Treść ogłoszenia


WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Przeznacza się do wydzierżawienia na cele rolne, w trybie bezprzetargowym nieruchomość położoną w Sierakowie Śląskim, oznaczoną geodezyjnie jako działka Nr 884/237 z k.m. 2 obrębu Sieraków o powierzchni 0,5000 ha. Nieruchomość stanowi użytek RV. Nie dopuszcza się zmiany sposobu użytkowania.

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy stanowi własność Gminy Ciasna, posiada urządzoną księgę wieczystą CZ1L/00057152/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lublińcu.

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się poza opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Sieraków Śląski w gminie Ciasna, zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Ciasna Nr XLVI/332/2006 z dnia 26.10.2006r. (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 153, poz. 4882).

Dzierżawca będzie zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności podczas prac polowych celem utrzymania w stanie nienaruszonym znaków granicznych. W przypadku naruszenia granic dzierżawca będzie zmuszony do sfinansowania prac geodezyjnych związanych z odtworzeniem granic.

Treść ogłoszenia

Przeczytano: 348 razy. Wydrukuj|Do góry

Realizacja: IDcom-jst.pl