Komunikaty

23 lutego 2018 15:12 | Komunikaty

Wykazy nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Glinicy

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość gruntową niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Ciasna, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, oznaczoną geodezyjnie jako działka Nr 122 z k.m. 1 Glinica o pow. 0,7460 ha, zapisaną w KW CZ1L/00043884/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Nieruchomość jest niezabudowana, w kształcie foremnym zbliżonym do prostokąta. Ukształtowanie powierzchni działki niekorzystne – występują duże różnice wysokości terenu. Osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w jej nabyciu przysługuje, jeżeli spełniają jeden z następujących warunków:

1)      przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, jeżeli złożą wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, czyli od 23 lutego 2018 r.,

2)      jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, czyli od 23 lutego 2018r.

Nieruchomość znajduje się poza opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Glinica w gminie Ciasna. Dla przedmiotowej działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

Treść ogłoszeniaWykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Wędzinie

 

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość gruntową niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Ciasna, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, oznaczoną geodezyjnie jako działka Nr 299/91 z k.m. 4 Wędzina o pow. 0,2415 ha, zapisaną w KW CZ1L/00000771/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Nieruchomość jest niezabudowana, w kształcie foremnym zbliżonym do prostokąta. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. W bezpośrednim otoczeniu nieruchomości znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej o niskiej intensywności zabudowy oraz tereny pól uprawnych.

Osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w jej nabyciu przysługuje, jeżeli spełniają jeden z następujących warunków:

1)      przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, jeżeli złożą wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, czyli od 23 lutego 2018 r.,

2)      jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, czyli od 23 lutego 2018r.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Wędzina w gminie Ciasna, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy w Ciasnej Nr XIX/125/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012r., poz. 876) przedmiotowa nieruchomość w większej części położona jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 5MNR, pozostała część znajduje się poza opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

Treść ogłoszenia

 

Przeczytano: 356 razy. Wydrukuj|Do góry

Realizacja: IDcom-jst.pl