Przetargi

12 czerwca 2020 11:49 | Przetargi

Budowa gminnego klubu dziecięcego w Ciasnej w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ”MALUCH+” 2020.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa gminnego klubu dziecięcego w Ciasnej w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” Numer referencyjny: RGK.MB.271.4.2020

czytaj więcej »

02 maja 2020 14:37 | Przetargi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ciasna. Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego : RGK.GK.7021.6.34.2020

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego : RGK.GK.7021.6.34.2020 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( zwana dalej „SIWZ” ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej...

czytaj więcej »

14 kwietnia 2020 12:53 | Przetargi

Poprawa efektywności energetycznej budynków i ograniczenie niskiej emisji w gminie Ciasna w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków komunalnych w miejscowości Ciasna przy ul. Zjednoczenia 2 i 2a

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest : „Poprawa efektywności energetycznej budynków i ograniczenie niskiej emisji w gminie Ciasna w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków komunał nich w miejscowości Ciasna przy ul. Zjednoczenia 2 i 2a. Szczegółowy opis...

czytaj więcej »

27 marca 2020 12:16 | Przetargi

Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Panoszowie przy ul. 1 Maja 21 ,23 oraz w Zborowskiem przy ul. Polnej 24 w ramach poddziałania POIŚ .07.01 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Panoszowie przy ul. 1 Maja 21 ,23 oraz w Zborowskiem przy ul. Polnej 24 w ramach poddziałania POIŚ .07.01 Wspieranie efektywności energetycznej...

czytaj więcej »

24 marca 2020 15:19 | Przetargi

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ciasnej przy ulicy Zjednoczenia 137a, wraz z punktem napraw, przygotowania odpadów do ponownego użycia w Gminie Ciasna realizowanego w ramach programu Zarządu Województwa Śląskiego w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, działania 5.2 Gospodarka odpadami

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ciasnej przy ulicy Zjednoczenia 137a, wraz z punktem napraw, przygotowania odpadów do ponownego użycia w Gminie Ciasna realizowanego...

czytaj więcej »

06 marca 2020 11:19 | Przetargi

Ogłoszenie o V (piątych) przetargach nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Sierakowie Śląskim

Wójt Gminy Ciasna ogłasza V przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Sierakowie Śląskim, oznaczonych geodezyjnie jako działki: - Nr 695/3 o powierzchni 0,1021 ha z k.m. 8 Sieraków, - Nr 696/3 o powierzchni 0,0901 ha z k.m....

czytaj więcej »

Realizacja: IDcom.pl