Przetargi

01 grudnia 2016 15:03 | Przetargi | Źródło: Strona BIP dla Gmina Ciasna

Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierakowie Śląskim w ramach zadania publicznego pn. Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego

3.1  Przedmiot zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierakowie Śląskim wraz z dostawą przedmiotu zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Samochód musi być sprawny technicznie oraz bezwypadkowy i musi spełniać wymogi dotyczące polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.), a także wytyczne zawarte w rozporządzeniu Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Z 2007 r. Nr 143 poz. 1002 z późn. zm.), Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Straży Pożarnej, Straży Celnej oraz Służby więziennej. Samochód musi posiadać Świadectwo Dopuszczenia Wyrobu do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydane przez polską Jednostkę Certyfikującą, upoważnioną do wystawiania takich dopuszczeń, ważne na dzień odbioru samochodu. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 7 do SIWZ - "Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia" oraz Załącznik Nr 5 do SIWZ - "projekt umowy".

Dostarczony samochód musi posiadać parametry techniczne oraz wyposażenie nie gorsze niż podane przez Zamawiającego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

2. Dodatkowo w terminie i miejscu odbioru faktycznego przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany:

a) przeprowadzić na własny koszt szkolenie (teoretyczne i praktyczne) przedstawicieli Zamawiającego w zakresie podstawowej obsługi pojazdu oraz jego sprzętu,

b) zapewnić na własny koszt pełny zbiornik paliwa oraz uzupełnić inne płyny eksploatacyjne,

c)  zamontować sprzęt (zgodny z wytycznymi standaryzacji pojazdów pożarniczych PSP z dnia 14.04.2011r.) dostarczony przez Zamawiającego.

Przeczytano: 592 razy. Wydrukuj|Do góry

Realizacja: IDcom-jst.pl